Énekekről mindenkinek

Ezen az oldalon a Reformátusok Lapja folyóiratban megjelent énekismertetőket gyűjtöttük össze. A hetilap 2012 advent első vasárnapjával indította cikksorozatát, mely a Bibliaolvasó Kalauz napi igéihez ajánlott énekekből emelt ki egyet-egyet. Korábban is megjelentek már énekismertetők, pl. Draskóczy László gondozásában a Dunamelléki Énekfüzetek, majd a Krisztus az énekem - énekeskönyv anyagához kapcsolódva. Az itt megjelent énekkincs egy jelentős része utat talált a 2021-ben megjelent új Református Énekeskönyvbe is. A dicséretek számozásánál az új énekeskönyvet vesszük alapul, az ismertető a címre kattintva nyílik meg

1.  Aki nem jár hitlenek tanácsán
3.  Ó, mely sokan vannak
6.  Uram, te nagy haragodban
7.  Ó, én Uram és én Istenem
8.  Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk
9.  Dicsérlek téged, Úr Isten
10.  Mire távozol tőlünk, Úr Isten
11.  Az Istenben bízom jó reménységgel
13.  Míglen felejtesz el, Uram?
14.  A bolond így szól az ő szívében
17.  Hallgasd meg igazságomat
19.  Az egek beszélik
20.  Az Úr tégedet meghallgasson
24.  Az Úr bír ez egész földdel
27.  Az Úr Isten az én világosságom
29.  Mostan ti hatalmasak
32.  Ó, mely boldog az oly ember éltébe’
35.  Perelj, Uram, perlőimmel
36.  A gonoszon gondolkodván
40.  Várván vártam a felséges Urat
44.  Hallottuk, Isten, füleinkkel
45.  Egy szép dolgot hoz elő az én szívem
46.  Az Isten a mi reménységünk
48. Nagy az  Úr méltóságában
50.  Az erős Isten, Uraknak Ura
52.  Mit dicsekedel gonoszságban?
53. A bolond  így szól az ő szívében
57.  Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem
58.  Ti, tanácsban ülő személyek
59.  Szabadíts meg engem, Úr Isten
60.  Minket, Úr Isten, elhagyál
64. Hallgasd meg, Uram, könyörgésem
67. Úr Isten, áldj meg jóvoltodból
68.  Hogyha felindul az Isten
69. Úr Isten, tarts meg és segíts engem
71. Tebenned bízom, én Istenem
75.  Dicsérünk téged, Isten
76. Ismeretes az Úr Isten A Júdában
77.  Az Istenhez az én szómat
79. Öröködbe, Uram, pogányok jöttek
81. Örvendezzetek az erős Istennek!
82. Az Isten áll ő seregében
85. Nagy kegyes voltál, Uram, földeddel
86. Hajtsd hozzám, Uram, füledet
87. Az Úr Isten az ő lakóhajlékát
88. Úr Isten, én üdvösségem
93. Nagy hatalmával regnál az Isten
94. Ó, erős bosszúálló Isten
98. Énekeljetek új éneket
106. Az Urat áldjátok, mert jó
107.  Dicsérjétek az Urat, Mert nagy
108. Úr Isten, kész az én szívem
109. Ó, Úr Isten, én dicsőségem
111. Hálát adok, Uram, néked
112. Boldog az ember, ki az Istent
113. Az Urat ti, ő szolgái
118. Adjatok hálákat az Úrnak
119. Az oly emberek nyilván boldogok
120. Én az Úr Istenhez kiálték
124. Az Izráel ezt nyilván mondhatja
127. Hogyha ember házat épít
133. Ímé, mily jó és mily nagy gyönyörűség
134. Úrnak szolgái mindnyájan
138. Dicsér téged teljes szívem
144. Áldott az Úr, ki kezemet tanítja
145. Magasztallak téged, én Istenem
146. Áldjad, én lelkem, az Urat
149. Az Úrnak, no, énekeljetek
150. Dicsérjétek az Urat! Áldjátok
151. Hatalmas Isten, nagy haragodban
152. Istenem, lásd meg a sok hazugságot
154. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek
155. Száma nincsen Uram, jótéteményidnek
156. Benned bíztam Uram Isten
159. Ne zúgolódj, ha látod a hitetlent
161. Erős várunk nekünk az Isten
162. Minden népek örülvén, tapsoljanak
164. Atya Úr Isten, könyörülj rajtam
165. Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem!
166. Áldj meg minket, Úr Isten, a te jóvoltodból
167. Siess nagy Úr Isten, én segítségemre
169. Sok ínségünkben hozzád kiáltunk
171. Seregeknek Ura, felséges Isten  
172. Aki veti segedelmét
174. Jer, örvendezzünk az Úr Istennek  
175. Zengjetek, minden nemzetek 
176. Örüljetek az Istennek
177. Dicsérd, én lelkem, minden erődben
178. Én lelkem, áldva áldjad Szép énekszóval Istened!
179. Keresztyének, kik e földön lakoztok
180. Ó, boldog az az ember, ki Isten útján jár
181. Jer, emlékezzünk, keresztyén népek 
182. Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk
184. Mindenek meghallják és jól megtanulják
187. Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltok
188. Felséges Isten, hozzád kiáltunk 
189. Mely igen jó légyen az egyenesség
195. Dicsérjétek az Istent a mennyégben
196. Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban
197. Dicsérjétek a menny Urát
203. Hozzád jövök, ó, Mesterem
205. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr
207. Nagy Isten, néked zeng az ének
209. Úr Jézus, mely igen drága
210. Ó mely boldog ember az
212. Úr Isten, mi sok szükséget
214. Nem vagyunk mi magunkéi
226. Felséges Isten, nagy nevedet áldom
229. Járuljunk mi Istennek ő szent Fiához
230. Hallgass meg minket, nagy Úr Isten
232. Felséges Isten, mennybéli Teremtőnk
233. Eljött hozzánk az üdvösség
235. Fordítsd, Úr Isten, kegyes füleidet
236. Meghagytad nékünk, Úr Isten
238. Eltévedtem, mint juh
240. Magasztalunk égi fénynél
241. Tökéletes  volt minden tekintetben
242. Ó, Seregeknek Hatalmas királya
243. Ó, könyörgést meghallgató
244. Imádandó Isten
245. Uram, téged tisztellek
249. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát!
250. Zengd Isten nevét
262. Ha te meg nem tartas, Uram Isten
264. Jövel, ó, áldott Szentlélek!
265. Istennel járni, lakozni
266. Szűkölködünk nagy mértékben
267. Urunk, irgalmazz nékünk!
282. Hálát adunk neked, örök Úr Isten
283. Áldott az Úr Isten örökké a mennyben
284. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli
285. Hálaadásunkban rólad emlékezünk
286. Fényességes mennybéli nagy Isten
287. Adjunk hálákat az Atya Istennek
293. Uram, bocsásd el népedet békével
294. Hirdetvén az Úr halálát
295. Tartsd meg e gyülekezetnek
296. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság
297. Tarts meg, Urunk, szent igédben!
298. Adj békét a mi időnkben
300. Dicsőség az Atyának
301. Dicsőség légyen Atyának
302. Dicsőség légyen Atyának
311. Csak egyedül a Szentírás
312. Uram, a te igéd nekem
314. Emeld fel szíved, füled nyisd meg
321. Hiszek a mennybéli egy Istenben
322.  Hiszek egy Istenben
323. Hiszünk egy Istenben
324. Hiszünk egy Istenben
325. Uram, kegyes indulatomban
327. Hisszük: az Úr világ ura
331. Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben
341. A keresztségben elpecsételtettünk
342. Úr Isten, kérünk tégedet
343. Ó, örök Isten! Ki Atyánk vagy nékünk
344. Szenteltessék, Uram, a te szent neved
345. Jöjj, térj be, kapum tárva!
346. Úr Jézus, üdvösség fejedelme
351. Lelkem siet hozzád menni
353. Ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet
354. Készülj Urad elé, lelkem
355. Én lelkem, ébredj fel
356. Ó, üdvösséges áldozat
357. Buzdulj mély hálára, lelkünk
358. Az Úr énnékem hűséges vezérem
359. Ó, Istennek választott kedves népe
360. Jer, lássuk az Úr keresztjét
361. Üdvösségünk, váltságunk
362. Ó Jézus, mi üdvösségünk
363. Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz
364. Lelkem adj dolgot magadnak
373. Csillagoknak teremtője
374. Ó, népeknek Megváltója
376. Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel
379. Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő!
380. Szent Ézsaiás így ír
382. Áldott Izráelnek Ura
383. Magasztalja az én lelkem
384. Áldott az egek Ura
385. Szép Hajnalcsillag, Jézus, ragyogj fel!
386. Jöjj, áldott nagy Királyunk
387. Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja
388. A jöttöd miként várjam
389. Kitárom előtted szívem
391. A sötétség szűnni kezd már
392. Álmélkodással csudáljuk
393. Dicséretet mond nyelve mindennek
394. Igaz Isten, ígéretedben
395. Jer, áldott vendég
402. Teljes e széles világban
404. Kezdetben volt az Ige
405. A mennyből jöttem hozzátok
409. Jer, dicsérjük e szent napon
410. Jöjj, Isten népe, áldjuk őt
411. Csillagfényes éjszakán
413. Istennek szent Fia
415. Hadd zengjen énekszó
416. Halld, mint zeng az egész ég
418. Szívünk vígsággal ma betelt
419. Dicsőség mennyben az Istennek!
420. Dicsőség a magas mennyekben
421. Örvendjetek, keresztyének
423. Dicsőség az Istennek
431. Az Úr nagy kegyességét mindnyájan áldjátok
432. Ismét egyik esztendeje
433. Az esztendő fordulóján
435. Új esztendő virradott
436. Örök Isten, kinek esztendők
437. Úr Isten, ki minket sok áldásiddal töltél be
438. Áldjuk a nagy Isten jóságát
439. Ez esztendőt megáldjad
440. Ez esztendőt áldással
441. Dicsérjük Istent e mai napon
442. Gonosz, kegyetlen Heródes
443. Krisztus, Atya Istennek Egyetlenegy Fia
448. Dicsérlek téged, Üdvözítőmet
450. Zengj, nyelvem, ékesen
451. Ó, dicsőségnek felkent fejedelme
452. Ki utánam jön, szól az Úr
454. Krisztus, jóságos főpapunk
456. Győzhetetlen én kőszálom
461. A töredelmes szívet, Te, Uram, szereted
463. Ó, mennyeknek fényessége
464. Ó, mi kegyelmes Krisztusunk
466. Atyám, kegyelmezz
467. Mennynek és földnek nemes teremtője
468. Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten
469. Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat
470. Hatalmas Isten, könyörgünk
471. Kegyelmezz meg nékünk, nagy Úr Isten
472. Jöjj, szabadíts meg
473. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe!
474. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben
475. Én Istenem! Sok nagy bűnöm
477. Uram, bűneink soksága
482. A nagy Király jön, hozsánna, hozsánna
483. Dicsérd lelkem Istenedet
484. Királyi zászló jár elöl
487. Ha a keresztre néz szemem
488. Ó, ember, sirasd nagy bűnöd
489. Ó, Isten, ki a törődött Szívet meg nem utálod
491. Paradicsomnak te szép élő fája
492. A Bárány hordja csendesen
494. Ó, Krisztus, láttam szenvedésed
496. Felnézek rád, csodás kereszt
497. Jézus, Istennek Báránya
498. Emlékezzünk menny Fiáról
502. E világnak fényessége
503. Krisztus a sírbolt foglya volt
505. Emlékezzünk e napon
509. Jézus Krisztus, Üdvözítőnk
510. Dicsőség néked, Istenünk
511. Mind jöjjetek, örvendjetek
512. Ma örvendezzetek
514. Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!
515. Krisztus, virágunk
516. Örvendezzetek, egek
517. Uram, közel voltam hozzád
518. Jézus meghalt bűneinkért
519. Jézus, ki a sírban valál
520. E Húsvét ünnepében Dicsérjük
521. E húsvét ünnepében Örvendjünk
532. Ó, győzelmes nagy Királyunk
533. Jézus Krisztus, mi királyunk
534. Úr Jézus, aki felséggel
535. Megváltónk földről mennybe ment
536. Szent egek, minden boldogok hajléki
544. Jövel, Szentlélek Úr Isten, Ki Atyával vagy
546. Adj, Úr Isten, nékünk Szentlelket
547. Szentlélek, öröm Lelke
551. Ó áldott Szentlélek
552. Jézus, az ígéretet
553. E pünkösd ünnepében Dicsérjük Istent
554. E Pünkösd ünnepében Zeng nyelvünk
562. Ó, mi szent Atyánk
563. Szentháromság egy Istenség
564. Dicséret a Szentháromságnak
565. A menny Urának tisztelet
568. Áldunk téged, Istenünk
569. Ím, készen áll az alkotás!
570. Vígak e föld lakosai
582. Jézus Krisztus, mi kegyelmes királyunk
583. Keserves szívvel
584. Emlékezzél, mi történék
586. Bár szétszakadva él az Egyház
587. Kelj fel, kelj fel fényes nap
588. Igazságnak napja, jöjj
589. Ne csüggedj el, kicsiny sereg
602. Krisztus, én életemnek
603. Ímhol vagyok édes Uram, Istenem
605. Már elmégyek az örömbe
606. Nem sokáig tart már
607. Megszabadultam már
608. Jer, temessük el a testet
609. Gyarló testünk porrá lészen
610. Menj el a te nyugalmadba
611. Csak vándorút az életem
612. Én Istenem, benned bízom
613. Midőn eljön az én órám
614. Az élet nékem Krisztus
615. Szívem szerint kívánom
616. Minden ember csak halandó
617. A mi szívünk csak tehozzád
619. E világ mióta Fennáll
620. Bizony, betelik az idő
621. Ments meg Uram, engem
622. Ébredj, alvó, hív a szózat!
623. Íme, lészen a kései korban
625. Kik a Krisztusban hunytak el
626. Fenn a mennyben az Úr
627. A mennybe’ fenn a trónusnál
628. Áldó hatalmak oltalmába rejtve
629. Már célba ért sok hívő gyermeked
641. Magyar himnusz (Isten, áldd meg a magyart)
642. Magyar ének (Hatalmas Isten)
643. Magyar ének (Hatalmas Isten)
644. Szózat (Hazádnak rendületlenül)
651. A nap immár felvirradván
652. Látod, Úr Isten, szívünket
653. Felséges Atya Úr Isten
654. Az éjszakai sötétség
655. Könyörögjünk az Istennek, Krisztus által
656. Mindenkor téged, Úr Isten
657. Mi, keresztyének, tenéked
659. Hálát adok néked, mennybéli Isten
660. Tenéked, Uram, hálát adok
661. Szívem megalázván, tehozzád megyek
663. Dicsérlek, Uram, téged
664. Hálát adunk néked, mennyei Atyánk
665. Mi szent Atyánk, ki lakozol mennyégben
668. Hajnalórán lelkem ébred
671. Immár, Szentlélek, nagy Isten
672. Igaz Bíró, nagy Úr Isten
673. Minden élő megtartója
674. Áldd meg mi ételünket
675. Hálát adunk, jó Istenünk
676. Ki asztalt terítesz
677. Áldd meg, édes Istenünk
682. Felséges Isten, mennynek, földnek Ura, És mindeneknek
683. Mennynek és földnek nemes Teremtője
584. Bölcs teremtője a széles nagy földnek
685. Ó, magas mennynek szentséges Istene
686. Ó, nagy hatalmú felséges Úr Isten
687. Emberi nemnek teremtő Istene
688. Felséges Isten, mennynek, földnek Ura, Ki mindeneknek
689. Hálát adok néked, mennybéli Isten
690. Jézus Krisztus, szentek reménye
691. A fényes nap immár elnyugodott
692. Adjon Isten jó éjszakát
693. Nyugodni térünk, tenéked könyörgünk
694. Maradj velünk, mi Krisztusunk
695. Néked, mennyei Atyánk, hálát adunk
696. Adjunk hálát megtartó Istenünknek!
697. Ne jöjjön addig szememre álom
700. Ó, lelkem szent napsugara!
701. Fölkelt immár a szép hold
702. Lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt
703. Már véget ért a nap, mit adtál
704. Ó, terjeszd ki, Jézusom
705. Maradj velem
712. Istenem, én nagy bűnös ember
714. Tehozzád jövünk már, Istenünk
716. Jézus, téged kereslek
717. Ó, hova visz az út
719. Ó, örök hatalmú mennyei szent Isten
724. Jézus, nyájas és szelíd
725. Új szívet adj
729. Védelmezz, Istenem
730. Szentlélek, jövel
731. Jöjj hozzánk, Urunk
743. Mit Isten akar énvelem
746. Éltem minden dolgában
747. Siessetek, hamar lejár!
748. Bűneid átkos börtöne alján
749. Halld meg, bűnös ember: Jézus szeret!
750. Jöjj, az Úr vár reád
751. Jöjj el az élet vizéhez
752. Jöjj, élő víz
753. Én nem tudom, mért szeretett úgy minket
754. Egy szív érettem dobogott
755. A keresztfához megyek
762. Uram, tied vagyok én
763. Hadd látlak Téged, ó, szívem Ura
764. Ha utam borítja felhőnek árnya
765. Ez a világ csak baj halma
766. Jézus, te vagy nékem őriző pásztorom
767. Semmi felől ne aggódjál
768. Gondviselő, jó Atyám vagy
769. Térj magadhoz, drága Sion
770. Az Úr csodásan működik
771. Velem vándorol utamon Jézus
775. Jézus a mi oltalmunk, erősségünk
776. Mikor látom egeidet
777. Az Úr az én jó pásztorom
778. Mint szarvas hűs vízforrásra
779. Tehozzád emelem szemeim, Istenem
780. Megvizsgáltál, Uram, engem
791. Zengjen hálaének
792. Atya Úr Isten
793. Áldott légy, mert megváltottál
794. Jézus, te égi, szép
795. Szólj, boldog hálaének
798. Hűséged végtelen
799. Mindig velem, Uram
800. Mindeddig vélem volt az Úr
801. Szívből köszönöm, Uram
802. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret
803. Az Úrnak zengjen az ének
804. Hálát adok, Uram, az életért!
805. Jó dolog az Urat áldani, dicsérni
806. Urunk nagy nevét áldja a világ
807. Áldd, lelkem, Istened
808. Áldjad az Urat, áldjad, én lelkem
809. Isten nevét dicsérem
810. Áldjátok Istent szent templomában
827. Szentlélek égi lángja
828. Boldog, kinek a béke minden vágya
829. Kérlek téged, Istenemet
830. Keresd az Istent, népem
833. Mennyit zengi a lelki békét
841. Igéddel áldj meg bennünket, Urunk
842. Neked zendül, Istenünk, a hála
843. Sok számos esztendőket
844. Az Úr vezessen végig az úton
845. Tégy, Uram, engem áldássá!
846. Áldjon meg téged, áldjon az Úr
 

Hasonló anyagaink

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...