Tartalomjegyzék

- az ismertető a címre kattintva nyílik meg

1.  Aki nem jár hitlenek tanácsán
3.  Ó, mely sokan vannak
5.  Úr Isten, az én imádságom
6.  Uram, te nagy haragodban
7.  Ó, én Uram és én Istenem
8.  Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk
9.  Dícsérlek téged, Úr Isten
10.  Mire távozol tőlünk, Úr Isten
11.  Az Istenben bízom jó reménységgel
12.  Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten
13.  Míglen felejtesz el, Uram?
14.  A bolond így szól az ő szívében
17.  Hallgasd meg igazságomat
19.  Az egek beszélik
20.  Az Úr tégedet meghallgasson
22.  Én Istenem, én erős Istenem
23.  Az Úr énnékem őriző pásztorom
24.  Az Úr bír ez egész földdel
27.  Az Úr Isten az én világosságom
29.  Mostan ti hatalmasak
32.  Ó, mely boldog az oly ember éltébe
34.  Mindenkoron áldom az Urat
35.  Perelj, Uram, perlőimmel
36.  A gonosztévőnek dolgán
37.  Ne bosszankodjál a gonosztevőkre
40.  Várván vártam a felséges Urat
42.  Mint a szép híves patakra
44.  Hallottuk, Isten, füleinkkel
45.  Egy szép dolgot hoz elő az én szívem
46.  Az Isten a mi reménységünk
48. Nagy az  Úr méltóságában
50.  Az erős Isten, Uraknak Ura
51.  Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem
52.  Mit dicsekedel gonoszságban?
53. A bolond  így szól az ő szívében
54.  Tarts meg, Uram, én Istenem
57.  Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem
58.  Ti tanácsban ülő személyek
59.  Szabadíts meg engem, Úr Isten
60.  Minket, Úr Isten, elhagyál
64. Hallgasd meg, Uram, könyörgésem
65. A Sionnak hegyén, Úr Isten
66.  Örvendj, egész föld az Istennek
67. Úr Isten, áldj meg jóvoltodból
68.  Hogyha felindul az Isten
69. Úr Isten, segíts és tarts meg engem
71. Tebenned bízom, én Istenem
75.  Dícsérünk téged, Isten
76. Ismeretes az Úr Isten a Júdában
77.  Az Istenhez az én szómat
78. Hallgass én népem az én törvényemre
79. Öröködbe, Uram, pogányok jöttek
81. Örvendezzetek az erős Istennek
82. Az Isten áll ő sregében
84. Ó, seregeknek Istene
85. Nagy kegyesen től, Uram, földeddel
86. Hajtsd hozzám, Uram, füledet
87. Az Úr Isten az ő lakó hajlékát
88. Úr Isten, én idvességem
90. Tebenned bíztunk eleitől fogva
92. Ékes dolog dícsérni
93. Nagy hatalmával regnál az Isten
94. Ó, erős bosszúálló Isten
96. Énekeljetek, minden népek.
98. Énekeljetek új éneket
99.  Az Úr országol
106. Az Urat áldjátok, mert jó
107.  Dícsérjétek az Urat, mert nagy
108. Úr Isten, kész az én szívem
109. Ó, Úr Isten, én dicsőségem
111. Hálát adok, Uram, néked
112. Boldog az ember, ki az Istent
113. Az Urat ti, ő szolgái
117. Az Urat minden nemzetek
118. Adjatok hálákat az Úrnak
119. Az oly emberek nyilván boldogok
120. Én az Úr Istenhez kiálték
124. Az Izráel ezt nyilván mondhatja
125. Akik bíznak az Úr Istenben
127. Hogyha ember házat épít
129. Én ifjúságomtól fogva engem
133. Ímé, mily jó és mily nagy gyönyörűség
134. Úrnak szolgái mindnyájan
138. Dícsér téged teljes szívem
144. Áldott az Úr, ki kezemet tanítja
145. Magasztallak téged, én Istenem
146. Áldjad én lelkem az Urat
149. Az Úrnak no énekeljetek
150. Dícsérjétek az Urat, áldjátok
 
151. Uram Isten, siess
153. Ó mely boldog ember az
154. Úr Jézus, mely igen drága
156. Úr Isten, mi sok szükséget
157. Könyörülj rajtunk Úr Isten
158. Ha te meg nem tartasz
159. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes...
160. Minden teremtett állatok
161. Siess, keresztyén
164. Kegyes Jézus, itt vagyunk
168. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr
169. Úr Isten, téged
170. Jövel, ó áldott Szentlélek
172. Szűkölködünk nagy mértékben
173. Nem vagyunk mi magunkéi
175. Gyűjtsünk oly kincset
176. Szent, szent, szent a Seregeknek
177. Urunk, irgalmazz nekünk
178. Dicsőség az Atyának
179. A bűnből hozzád sietek
180. A töredelmes szívet
181. Jer áldott vendég
185. Krisztus feltámadott
186. E Húsvét ünnepében dicsérjük
187. E húsvét ünnepében (Budai É.)
188. E Pünkösd ünnepében (Batth.G.)
189. E Pünkösd ünnepében zeng
190. Ez esztendőt megáldjad (Batth.G.)
191. Ez esztendőt áldással
192. Adj békességet, Úr Isten
194. Tartsd meg e gyülekezetnek
196. Mondjatok dícséretet
197. Hálaadásunkban
199. Adjunk hálákat
200. Ó, maradj kegyelmeddel
201. Uram, kegyes indulatomban.
202. Fő boldogságom tartom én ebben
203. Mennybéli Úr Isten
206. Én Istenem! Sok nagy bűnöm
208. Uram, bűneink soksága
209. Tökéletes  volt
211. Meghagytad nékünk
212. Én nem perlek, én nem merlek
214. Sok nyavalyánkban
215. Eltévedtem, mint juh
216. Végtelen irgalmú
219. Atya Úr Isten, könyörülj rajtam
221. Légy irgalmas
222. Ó mennyeknek
223. Istenem, én nagy bűnös ember
224. Kegyelmezz meg
225. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek
227. A mi szívünk csak tehozzád
228. Jehova csak néked
231. Uram, a te igéd nekem
232. Hiszek a mennybéli egy Istenben
235. Hallgass meg minket
236. Mindenek meghallják
240. Ó, én két szemeim
243. Téged ó Isten, dicsérünk.
244. Áldott légy örök Úr Isten
245. Dicséret a Szentháromságnak
246. Adj Úr Isten nékünk Szentlelket
247. Imádandó Isten
248. A csillagos égnek
249. Nagy az Úr, ki fényes házát
250. Atya Úr Isten
253. Isten kezét mutatja
256. Irgalmazz, Úr Isten
258. Fohászkodom hozzád
259. Benned bíztam Uram Isten
260. Szent Dávid próféta.
261. Kegyelmes Isten, kinek kezében
262. Forog a szerencse
263. Mikoron Dávid
265. Hagyjad az Úr Istenre
268. Dicsérjük hálaadással
271. Mint Isten akarja, legyen
272. Mind jó, amit Isten tészen
276. Egyedüli reményem
277. Gondviselő jó Atyám vagy
279. Vígak e föld lakosai
280. Ismét egyik esztendeje
281. Lelkünk, testünk teremtője
283. Az Úrnak jóvolta
284. Áldjuk a  nagy Isten jóságát
285. Örök Isten, kinek esztendők
287. Járuljunk mi az Istennek szent
288. E világnak fényessége
289. Zengj nyelvem ékesen
290. Dicsérlek téged
291. Ó mi kegyelmes Krisztusunk
292. Ó dicsőségnek felkent
294. Jézus, vígasságom
296. Szép tündöklő hajnalcsillag
297. Ó Seregeknek hatalmas Királya
302. Ó népeknek Megváltója
305. Álmélkodással csudáljuk
307. Dicséretet mond nyelve mindennek
308. Igaz Isten, ígéretedben
310. Küldé az Úr Isten
311. Szent Ézsaiás így ír
312. Várj ember szíve készen
313. Dícsérd Istent, keresztyénség
317. Jer, dicsérjük e szent napon
319. Kezdetben volt az Ige
322. E világot, bár ez bűnt tett
323. Dicsőség a magas mennyekben
324. Örvendjetek, keresztyének
325. Szívünk vígsággal
326. Dicsőség mennyben az Istennek
327. Ó, jöjjetek, hívek
328. Jöjjetek Krisztust dícsérni
331. A nagy Király jön
332. Jézusom, imádjuk
333. Buzdítsd fel Uram lelkemet
334. Ó Isten, ki a törődött
335. Ó, ártatlanság Báránya
336. Dicsérd lelkem Istenedet
337. Paradicsomnak te szép élő fája
338. Lelki próbáimban
339. Jézus, Istennek Báránya
343. Ó, Krisztus, láttam szenvedésed
346. Győzhetetlen én kőszálom
347. Jézus, ki a sírban valál
348. Örvendezzetek egek
349. Jézus meghalt bűneinkért
351. Emlékezzünk ez napon
354. A Krisztust megfeszíték
355. Mély gyászba borult a természet
357. Jézus, én bizodalmam
359. Úr Jézus, aki felséggel
360. Szent egek, minden boldogok
361. Vedd el jutalmadat
362. Ébredjél fel világ bűneidből
363. Jön a harag napja
364. Ments meg Uram, engem
365. Jézus Krisztus, mi királyunk
371. Jézus Krisztus, egy Mesterünk
375. Jézus az igéretet
376. Ó áldott Szentlélek.
378. Adjunk hálát mindnyájan
379. Emlékezzél, Úr Isten, híveidről
381. Jézus Krisztus, mi kegyelmes
382. Hogy panaszolkodik
383. Könyörgünk néked, ó Isten Fia
384. Sok ínségünkben
385. Keserves szívvel
386. Emlékezzél, mi történék
387. Úr Isten, légy most mivelünk
388. Hallgasd meg, Jézus Krisztus
389. Jövel, légy vélünk Úr Isten
391. Vedd el Úr Isten, rólunk haragodat
392. Az egyháznak a Jézus
393. Ne csüggedj el, kicsiny sereg
394. Térj magadhoz, drága Sion
395. Isten szívén megpihenve
397. Ó, Sion, ébredj
398. Úr lesz a Jézus mindenütt
399. Imhol vagyok édes Uram
400. Hagyjátok el, hív keresztyének
401. Szívem szerint kívánom
403. Szomorú a halál
404. Jaj mely múlik
405. Minden ember csak halandó
406. Én Istenem, benned bízom
407. Itt nincs igazi boldogság
409. Utas vagyok e világban
410. Csak vándorút az életem
411. Nem sokáig tart már
412. Porok vagyunk, porrá lészünk
413. Menj el a te nyugalmadba
414. Megszabadultam már
415. Jer, temessük el a testet
416. Krisztus, én életemnek
417. Gyarló testünk porrá lészen
418. Uram, majd egyszer feltámadnak
419. Már elmégyek az örömbe
420. Életemnek végső napját
422. Hadd menjek, Istenem
423. Akik bíznak az Úr Istenben
424. Ó mely boldog
427. Lelkem hozzád kíván menni
428. Látod Úr Isten szívünket
429. Az Úr énnékem (Az övéinek)
430. Úr Jézus idvesség fejedelme
431. Úr Isten, kérünk tégedet
433. Áldjad én lelkem felséges Uradat
435. Lelkem siet hozzád menni
437. Ó Jézus, mi idvességünk.
438. Hallottuk Jézus
439. Én lelkem, ébredj fel
440. Jer lássuk az.Úr keresztjét
441. Kegyes Jézus, én imádságomra
442. Idvességünk, váltságunk
443. Lelkem adj dolgot
444. Ó Istennek választott kedves népe
445. Szólsz hozzám, Istenem
446. Uram, bocsásd el népedet
448. Hirdetvén az Úr halálát
449. Uram, téged tisztellek
451. Száma nincsen Uram
453. Hozzád kiáltok, én Istenem
454. Ez a világ csak baj halma
455. Testvérek, menjünk bátran
456. Hatalmas Isten, könyörgünk.
457. Ó, Jézus, árva csendben
459. Az Isten Bárányára
460. Amint vagyok, sok bűn alatt
461. Bár bűn és kín gyötör
462. Csak vezess, Uram, végig
464. Jöjj, királyom, Jézusom
465. Szelíd szemed, Úr Jézus
466. Rád tekint már hitem
467. Mily jó, ha bűntől már szabad
468. Zengd Jézus nevét, zengd világ
469. Jézus, nyájas és szelíd
471. Fel, barátim
472. Mennyit zengi a lelki békét
474. Istennel járni, lakozni
476. Siess nagy Úr Isten
477. Halld meg Uram esedezésünket.
479. Hinni taníts, Uram
480. Ó könyörgést meghallgató.
481. Ó felséges Úr, egek királya
482. Mi kegyes Atyánk, kit vallunk
486. Szívem megalázván tehozzád
488. Szent vagy, szent vagy, szent vagy
489. Örök élet reggele
490. Igaz Bíró, nagy Úr Isten
491. A nap immár felvirradván
492. Felséges Atya Úr Isten
493. Dicsérlek Uram, téged
494. Tenéked Uram hálát adok.
495. Hálát adok néked, mennybéli Isten
496. Hálát adunk néked mennyei
497. Mi szent Atyánk, ki lakozol
498. Ki hívta az éjszakát elő
499. Megújult testtel és erővel
502. Fölkelt immár a szép hold
504. A nap immár elenyészett
505. Adjunk hálát megtartó Istenünknek
506. Jézus Krisztus, szentek reménye
507. Néked, mennyei Atyánk hálát
508. Nagy hálát adjunk kegyes Atyánk
509. Ne jöjjön addig szememre álom
510. Ó, lelkem szent napsugara
511. Maradj velem, mert

Hasonló anyagaink