Tartalomjegyzék

- az ismertető a címre kattintva nyílik meg

1.  Aki nem jár hitlenek tanácsán
3.  Ó, mely sokan vannak
6.  Uram, te nagy haragodban
7.  Ó, én Uram és én Istenem
8.  Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk
9.  Dicsérlek téged, Úr Isten
10.  Mire távozol tőlünk, Úr Isten
11.  Az Istenben bízom jó reménységgel
13.  Míglen felejtesz el, Uram?
14.  A bolond így szól az ő szívében
17.  Hallgasd meg igazságomat
19.  Az egek beszélik
20.  Az Úr tégedet meghallgasson
24.  Az Úr bír ez egész földdel
27.  Az Úr Isten az én világosságom
29.  Mostan ti hatalmasak
32.  Ó, mely boldog az oly ember éltébe
35.  Perelj, Uram, perlőimmel
36.  A gonosztévőnek dolgán
40.  Várván vártam a felséges Urat
44.  Hallottuk, Isten, füleinkkel
45.  Egy szép dolgot hoz elő az én szívem
46.  Az Isten a mi reménységünk
48. Nagy az  Úr méltóságában
50.  Az erős Isten, Uraknak Ura
52.  Mit dicsekedel gonoszságban?
53. A bolond  így szól az ő szívében
57.  Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem
58.  Ti tanácsban ülő személyek
59.  Szabadíts meg engem, Úr Isten
60.  Minket, Úr Isten, elhagyál
64. Hallgasd meg, Uram, könyörgésem
67. Úr Isten, áldj meg jóvoltodból
68.  Hogyha felindul az Isten
69. Úr Isten, segíts és tarts meg engem
71. Tebenned bízom, én Istenem
75.  Dicsérünk téged, Isten
76. Ismeretes az Úr Isten a Júdában
77.  Az Istenhez az én szómat
79. Öröködbe, Uram, pogányok jöttek
81. Örvendezzetek az erős Istennek
82. Az Isten áll ő seregében
85. Nagy kegyesen től, Uram, földeddel
86. Hajtsd hozzám, Uram, füledet
87. Az Úr Isten az ő lakó hajlékát
88. Úr Isten, én idvességem
93. Nagy hatalmával regnál az Isten
94. Ó, erős bosszúálló Isten
98. Énekeljetek új éneket
106. Az Urat áldjátok, mert jó
107.  Dicsérjétek az Urat, mert nagy
108. Úr Isten, kész az én szívem
109. Ó, Úr Isten, én dicsőségem
111. Hálát adok, Uram, néked
112. Boldog az ember, ki az Istent
113. Az Urat ti, ő szolgái
118. Adjatok hálákat az Úrnak
119. Az oly emberek nyilván boldogok
120. Én az Úr Istenhez kiálték
124. Az Izráel ezt nyilván mondhatja
127. Hogyha ember házat épít
133. Ímé, mily jó és mily nagy gyönyörűség
134. Úrnak szolgái mindnyájan
138. Dicsér téged teljes szívem
144. Áldott az Úr, ki kezemet tanítja
145. Magasztallak téged, én Istenem
146. Áldjad én lelkem az Urat
149. Az Úrnak no énekeljetek
150. Dicsérjétek az Urat, áldjátok
 
153. Ó mely boldog ember az
154. Úr Jézus, mely igen drága
156. Úr Isten, mi sok szükséget
157. Könyörülj rajtunk Úr Isten
158. Ha te meg nem tartasz
159. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes...
160. Minden teremtett állatok
168. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr
169. Úr Isten, téged
170. Jövel, ó áldott Szentlélek
172. Szűkölködünk nagy mértékben
173. Nem vagyunk mi magunkéi
175. Gyűjtsünk oly kincset
176. Szent, szent, szent a Seregeknek
177. Urunk, irgalmazz nekünk
178. Dicsőség az Atyának
179. A bűnből hozzád sietek
180. A töredelmes szívet
181. Jer áldott vendég
186. E Húsvét ünnepében dicsérjük
187. E húsvét ünnepében (Budai É.)
188. E Pünkösd ünnepében (Batth.G.)
189. E Pünkösd ünnepében zeng
190. Ez esztendőt megáldjad (Batth.G.)
191. Ez esztendőt áldással
194. Tartsd meg e gyülekezetnek
197. Hálaadásunkban
199. Adjunk hálákat
201. Uram, kegyes indulatomban
202. Fő boldogságom tartom én ebben
203. Mennybéli Úr Isten
206. Én Istenem! Sok nagy bűnöm
208. Uram, bűneink soksága
209. Tökéletes  volt
211. Meghagytad nékünk
212. Én nem perlek, én nem merlek
214. Sok nyavalyánkban
215. Eltévedtem, mint juh
219. Atya Úr Isten, könyörülj rajtam
221. Légy irgalmas
222. Ó mennyeknek
223. Istenem, én nagy bűnös ember
224. Kegyelmezz meg
227. A mi szívünk csak tehozzád
228. Jehova csak néked
231. Uram, a te igéd nekem
232. Hiszek a mennybéli egy Istenben
244. Áldott légy örök Úr Isten
245. Dicséret a Szentháromságnak
246. Adj Úr Isten nékünk Szentlelket
247. Imádandó Isten
248. A csillagos égnek
249. Nagy az Úr, ki fényes házát
250. Atya Úr Isten
253. Isten kezét mutatja
259. Benned bíztam Uram Isten
262. Forog a szerencse
263. Mikoron Dávid
268. Dicsérjük hálaadással
271. Mint Isten akarja, legyen
277. Gondviselő jó Atyám vagy
279. Vígak e föld lakosai
280. Ismét egyik esztendeje
281. Lelkünk, testünk teremtője
283. Az Úrnak jóvolta
284. Áldjuk a  nagy Isten jóságát
285. Örök Isten, kinek esztendők
287. Járuljunk mi az Istennek szent
288. E világnak fényessége
289. Zengj nyelvem ékesen
290. Dicsérlek téged
291. Ó mi kegyelmes Krisztusunk
292. Ó dicsőségnek felkent
297. Ó Seregeknek hatalmas Királya
302. Ó népeknek Megváltója
305. Álmélkodással csudáljuk
307. Dicséretet mond nyelve mindennek
308. Igaz Isten, ígéretedben
311. Szent Ézsaiás így ír
313. Dicsérd Istent, keresztyénség
317. Jer, dicsérjük e szent napon
319. Kezdetben volt az Ige
322. E világot, bár ez bűnt tett
323. Dicsőség a magas mennyekben
324. Örvendjetek, keresztyének
325. Szívünk vígsággal
326. Dicsőség mennyben az Istennek
331. A nagy Király jön
332. Jézusom, imádjuk
333. Buzdítsd fel Uram lelkemet
334. Ó Isten, ki a törődött
336. Dicsérd lelkem Istenedet
337. Paradicsomnak te szép élő fája
339. Jézus, Istennek Báránya
343. Ó, Krisztus, láttam szenvedésed
346. Győzhetetlen én kőszálom
347. Jézus, ki a sírban valál
348. Örvendezzetek egek
349. Jézus meghalt bűneinkért
351. Emlékezzünk ez napon
354. A Krisztust megfeszíték
355. Mély gyászba borult a természet
359. Úr Jézus, aki felséggel
360. Szent egek, minden boldogok
361. Vedd el jutalmadat
362. Ébredjél fel világ bűneidből
363. Jön a harag napja
364. Ments meg Uram, engem
365. Jézus Krisztus, mi királyunk
375. Jézus az ígéretet
376. Ó áldott Szentlélek
381. Jézus Krisztus, mi kegyelmes
382. Hogy panaszolkodik
383. Könyörgünk néked, ó Isten Fia
385. Keserves szívvel
386. Emlékezzél, mi történék
389. Jövel, légy vélünk Úr Isten
391. Vedd el Úr Isten, rólunk haragodat
393. Ne csüggedj el, kicsiny sereg
394. Térj magadhoz, drága Sion
399. Imhol vagyok édes Uram
400. Hagyjátok el, hív keresztyének
401. Szívem szerint kívánom
403. Szomorú a halál
404. Jaj mely múlik
405. Minden ember csak halandó
406. Én Istenem, benned bízom
407. Itt nincs igazi boldogság
409. Utas vagyok e világban
410. Csak vándorút az életem
411. Nem sokáig tart már
412. Porok vagyunk, porrá lészünk
413. Menj el a te nyugalmadba
414. Megszabadultam már
415. Jer, temessük el a testet
416. Krisztus, én életemnek
417. Gyarló testünk porrá lészen
418. Uram, majd egyszer feltámadnak
419. Már elmégyek az örömbe
420. Életemnek végső napját
424. Ó mely boldog
427. Lelkem hozzád kíván menni
428. Látod Úr Isten szívünket
429. Az Úr énnékem (Az övéinek)
430. Úr Jézus idvesség fejedelme
431. Úr Isten, kérünk tégedet
433. Áldjad én lelkem felséges Uradat
435. Lelkem siet hozzád menni
437. Ó Jézus, mi idvességünk.
438. Hallottuk Jézus
439. Én lelkem, ébredj fel
440. Jer lássuk az Úr keresztjét
441. Kegyes Jézus, én imádságomra
442. Idvességünk, váltságunk
443. Lelkem adj dolgot
444. Ó Istennek választott kedves népe
446. Uram, bocsásd el népedet
448. Hirdetvén az Úr halálát
449. Uram, téged tisztellek
451. Száma nincsen Uram
453. Hozzád kiáltok, én Istenem
454. Ez a világ csak baj halma
456. Hatalmas Isten, könyörgünk
469. Jézus, nyájas és szelíd
472. Mennyit zengi a lelki békét
474. Istennel járni, lakozni
476. Siess nagy Úr Isten
477. Halld meg Uram esedezésünket
480. Ó könyörgést meghallgató
481. Ó felséges Úr, egek királya
482. Mi kegyes Atyánk, kit vallunk
486. Szívem megalázván tehozzád
490. Igaz Bíró, nagy Úr Isten
491. A nap immár felvirradván
492. Felséges Atya Úr Isten
493. Dicsérlek Uram, téged
494. Tenéked Uram hálát adok
495. Hálát adok néked, mennybéli Isten
496. Hálát adunk néked mennyei
497. Mi szent Atyánk, ki lakozol
498. Ki hívta az éjszakát elő
499. Megújult testtel és erővel
502. Fölkelt immár a szép hold
504. A nap immár elenyészett
505. Adjunk hálát megtartó Istenünknek
506. Jézus Krisztus, szentek reménye
507. Néked, mennyei Atyánk hálát
508. Nagy hálát adjunk kegyes Atyánk
509. Ne jöjjön addig szememre álom
510. Ó, lelkem szent napsugara

Hasonló anyagaink

Dunamelléki Kántorképző Tanfolyam

A Budapesten rendezendő tanfolyam pontos helyszíne még nem ismert. A részvétel feltételei az egy évvel ezelőttihez hasonlóak, melyről bővebb információ itt található.

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...