Hagyjad az Úrra a te útadat...

RÉ21 158,  RÉ 265

A gyülekezeteinkben használt korálok közül talán az egyik legismertebb és legnépszerűbb Paul Gerhardtnak, a jeles korálszerzőnek a 37. zsoltár ötödik versére írt költeménye (RÉ 265). A Befiehl du deine Wege (Hagyjad az Úr Istenre) szöveg keletkezéséről pontos adatunk nincsen. Annyi bizonyos, hogy Gerhardt költeménye először Johannes Crüger Praxis pietatis melica című, a kegyes élet énekeit tartalmazó munkájának 1653-as kiadásában jelent meg.

Az eredeti költemény tizenkét versszakának kezdő szavaiból a 37. zsoltár ötödik verse olvasható össze. A hagyomány a vers megírását ahhoz az időszakhoz kötötte, amikor Gerhardtnak az evangélikus-református hitbéli összekülönbözés miatt 1666-ban el kellett hagynia lelkészi hivatalát. Ma már biztosan tudjuk, hogy ez az ének előbb keletkezett, és Gerhardt a szószékének elvesztése után a 37. zsoltárból egy másik éneket (RÉ 270) szerzett. Az 1911-ben megjelent evangélikus énekeskönyv számára az eredeti tizenkét versszakból Sántha Károly evangélikus esperes készített

           Hagyjad a jó Istenre
           Minden te útadat

kezdettel öt versszakra összevont átdolgozást. A magyar átdolgozás öt verse megtartotta az eredeti német szöveg akrosztikonját.

Gerhardt 1653-ban megjelent versét már kész dallamhoz (Lobet Gott, unsern Herren, 147. zsoltárparafrázis) illesztették. Ez a dór hangnemű dallam Barthomäus Gesius 1603-as gyűjteményében jelent meg először. A 147. zsoltárparafrázis szövegét hordozó szerzemény önálló alkotás, de egyes dallamelemeiben egy másik, már 1547-ben elkészült zsoltárdallammal rokon: Loys Bourgeois-tól származik, aki ekkor jelentette meg a 37. genfi zsoltárszöveghez készített saját dallamát. Gesius melódiáját valódi „moll” hangneművé 1730-ban Georg Philipp Telemann alakította. Ez az igazított, de az eredeti páratlan lüktetést párossá alakított dallamváltozat szerepel ma énekeskönyvünkben. 

Németországban több énekeskönyvben a híres nagypénteki korál, az Ó, Krisztusfő, te zúzott dallamával szerepel a vers. E párosítás egyik leghíresebb példája Bach Máté Passiójában hallható. Ezt a gyakorlatot tartotta meg a mai magyar evangélikus énekeskönyv is, ahol a nagypénteki dallamhoz kapjuk a

           Hagyd az örök Istenre
           Te minden útadat
szöveget.

A 17. század első felét a harmincéves háború nyomora: a járványok, a pusztulás és az elszegényedés határozta meg. Ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben készült Gerhardt éneke. A hitvalló vers üzenete ma is érvényes: a legkilátástalanabbnak tűnő helyzetben is, ha életünket az Úrra bízzuk,

           Ő megcselekszi végre
           Velünk azt, mi jó!

Papp Anette

Hasonló anyagaink

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...