Énekekről mindenkinek

Válogatás a  Reformátusok Lapja heti énekismertetőiből.

Énekeskönyvünk megújításáról szót ejtve gyakran halljuk: „De hiszen még a mostanit sem ismerjük!” Valóban jogos és fontos gondolat, hogy miközben a megújításon dolgozunk, ismerjük és őrizzük azt, ami már a miénk.

Jelentkezés egyházzenei (kántor-)levelezőlistára

Ez a levelezőlista a Magyar Református Egyház zenei életének közérdekű információit osztja meg a tagok között. Közzétehetők zenei események, meghívók, beszámolók, hírek, de közérdeklődésre számot tartó kérdés is feltehető. A levelezőlista tagjai egymás e-mail címét is megismerhetik a fenti oldalról kiindulva (saját cím és jelszó megadását követően) a Kantor Tagok Listája oldalon. 

Új megjelenés

Korálfeldolgozások, motetták, kis kantáták a reformáció első két évszázadából.

A reformáció emlékéve hívta életre a „Protestáns műzenei antológiák” sorozatot. A 2016-2017 folyamán megjelent három kötet az 1517-es reformációt követő, Luther és Bach közötti bő két évszázad – Magyarországon szinte egyáltalán nem ismert – kórusirodalmából nyújtanak nemcsak megismerésre, de előadásra is alkalmas keresztmetszetet.

A „Kórusfeldolgozások a lutheri reformáció első évszázadából” című, Ecsedi Zsuzsa és Bence Gábor evangélikus egyházzenészek, valamint Soós András, az Egyházzene Tanszék tanára szerkesztésében megvalósult első kötetben Johann Waltertől Michael Praetoriusig 26 reneszánsz szerző közel 70 tétele található. Tartalomjegyzék, néhány mintaoldal és vásárlás

A „Korálfeldolgozások és motetták a lutheri reformáció második évszázadából” című második füzet 37 tételt ad közre a 17. század első felének protestáns kóruszenéjéből. A koráldallamok vokális feldolgozásában az egyszerűbb, együtt lépő, önálló szólammozgást inkább csak a sorzárlatokban mutató szerkesztésmód figyelhető meg. Schein és Schütz tételeiben már felbukkan a continuo kíséretet jelző számozott basszus, mely nemcsak a harmonikus gondolkodás megerősödésére utal, hanem a hangszerhasználatot is igazolja. Johann Crüger új elemmel, a vokális négyszólamúságot kiegészítő két dallamjátszó hangszerrel egészítette ki tételeit és fejlesztette tovább a műfajt. Ez lett a barokk templomi kantáta hangszeres alapja, mely az antológiák harmadik füzetében kapott helyet. Tartalomjegyzék, néhány mintaoldal és vásárlás

A „Kora barokk egyházi koncertek és kantáták” alcímű harmadik füzet szinte teljes egészében első magyar megjelenésként, egy mű kivételével minden esetben magyar szöveggel tesz megismerhetővé, előadhatóvá kilenc, különböző apparátust igénylő kiskantátát vagy vokális szólótételt. A hangszeres kantáták billentyűs kísérettel, vagy hangszerekkel is megszólaltathatók. (A hangszeres szólamok pdf-fájlokként internetről letölthetők.) Tartalomjegyzék, néhány mintaoldal és vásárlás

A Zeneakadémia Egyházzene Tanszéke és a Magyar Egyházzenei Társaság kiadásában megjelent Protestáns műzenei antológiák sorozat az európai protestáns egyházzene e kevéssé ismert szelete – mely több tekintetben sajátos, új értékeket is felmutató, megteremtő értékeket teremtett – ma is megszólaltatható és jól alkalmazható a Luther szándékai szerint az ige hirdetésének szolgálatába állított istentiszteleti műzenében, ugyanakkor az európai általános zenetörténetnek is fontos, még kevéssé ismert fejezetei. Úgy véljük, kiadványunk alkalmas arra, hogy az egyházi kórusok mellett a zeneoktatásban, sőt a kórusmozgalomban is az újdonság erejével mutasson rá a reformáció zenéjének ma is használható értékeire.

Genfi zsoltár feldolgozások a 16-17. századból

A zsoltároskönyv a Biblia egyetlen, éneklésre szánt könyve, melynek művészi prózában készített szövegeit évszázadokig énekelte az egyház. Amikor Kálvin János a gyülekezeti éneklésről gondolkodott, akkor az egyház évszázados hagyományához ragaszkodott: azaz a gyülekezeti éneklés alapjának a zsoltárok könyvét tekintette, de korának ízléséhez igazodva a zsoltárok könyvének tételeit nem eredeti, művészi prózaként, hanem azoknak verses, a kor népszerű humanista ódaköltészetének stílusában készített változataiban tervezte bevezetni. … A genfi zsoltárdallamok ismertségét az egyes darabokhoz (illetve sok esetben az egész gyűjteményhez) készített vokális és hangszeres feldolgozások is jelentősen növelték. Ezekből a genfi zsoltárokhoz készített vokális letétekből készült a válogatás, amelyet a Budafoki Református Egyházközség kiadásában jelent meg. A részletes tartalomjegyzék, címlap itt található, megrendelési lehetőséggel együtt.

Lélekkel és értelemmel - megjelent az új énekeskönyv előkészítő füzete