Pap vagy te örökké 

RÉ 110

A bibliai 110. zsoltárnak a Zsidókhoz írt levél ad egyértelműen krisztusi, újszövetségi értelmezést. A mennyei Atya és a jobbján helyet foglaló Fiú képe nemcsak a feltámadás és a mennybemenetel, hanem már a testet öltés ünnepéhez is szorosan kapcsolódóik. Karácsony nem két napos ünnep. Sokrétű üzenetének újragondolását és elmélyítését segíti, ha a betlehemi jászoltól – ahol a pásztorokkal az emberré lett Istent imádjuk – eljutunk kiskarácsonyig (újév napjáig), azaz Jézus névadásának napjáig, amikor a szabadító megváltót láthatjuk meg a kisdedben. Innen a karácsony legősibb ünnepéhez: vízkereszt napjához vezet utunk, amelynek evangéliumi történetei – a napkeleti bölcsek, a megkeresztelkedés, valamint a kánai menyegző – egyaránt Krisztus királyi származásáról és istenfiúságáról szólnak. Ide kapcsolódik a 110. zsoltár, amelyet másik tíz társával együtt a Krisztusra mutató királyzsoltárok között tartunk számon. Profetikus bibliai szövege igen ősi. Nem összefüggő, de alapvetően a királyi trónra lépés szertartásából származó elemeket tartalmaz. Csomasz Tóth Kálmán szavaival itt „az igei tartalom nem közérthető fogalmazásban, hanem balladaszerűen felvillanó költői képek formájában jelenik meg. Ez a zsoltár, akár bibliai, akár rímes énekeskönyvi szövegét tekintve, szinte a legmodernebb lírai költészettel rokon gondolati formákban mondja el a mondanivalóját”. A héber szöveg egyes kifejezései, fordulatai többféleképpen is értelmezhetők, aminek legkülönösebb példája a 4. vers. Károlinál így szól: „A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja.” Ugyanez a Káldi-Bibliában egyértelmű, Krisztusra mutató prófécia: „Tied lesz az uralom hatalmadnak napján a szentek fényességében; A hajnalcsillag előtt, mint harmatot, nemzettelek téged.” Erre is alapozva lett a 110. a latin egyházban a vasárnap – a feltámadás, azaz az Úr napja – vesperásának indító zsoltára. Mi is bármelyik Krisztus-ünnepen elővehetnénk, de leginkább a mennybemenetel ünnepén van helyén, amikor a Fiú az Atya jobbjára ült. A 110. genfi zsoltár ismeretlenségének egyik oka, hogy énekeink legnagyobb részétől eltérően nem imádság. Több annál: igehirdetés, prófétai szózat, Krisztusról szóló tanúságtétel. Titok, amely teljes mélységében szinte fel nem fogható – mint a Melkisédek szerinti papság –, de amely éppen ebben a mivoltában fejezi ki, érzékelteti az isteni szeretet és gondviselés felfoghatatlan nagyságát. Ezt próbáljuk évről évre mélyebben megérteni, ezért örvendezünk és adunk hálát karácsony ünnepében is.

Bódiss Tamás

Hasonló anyagaink

Dunamelléki Kántorképző Tanfolyam

A Budapesten rendezendő tanfolyam pontos helyszíne még nem ismert. A részvétel feltételei az egy évvel ezelőttihez hasonlóak, melyről bővebb információ itt található.

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...