Böjt és nagyhét énekei

Új énekeskönyvünk böjti és nagyheti énekei, valamint az ide kapcsolódó zsoltárok.

1. nap: 461 RÉ 461, MRÉ 297 A töredelmes szívet
Régi énekeskönyveinkben Köznap reggeli invokációként szerepelt. A most kezdődő, húsvétig tartó böjti időben a fejezet élén álló, egyéni és közös imádságainkat indító kezdő fohász, mely nagypénteki korált (Ó, Krisztusfő...) felidéző dallamával alkalmas arra, hogy tekintetünket Krisztus keresztáldozatára irányítsa.

2. nap: 6  Uram, te nagy haragodban  hallgatható  variációk orgonára
A hét bűnbánati zsoltár (Zsolt 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143) közül az első, azonban nem a bűnbánó bűnös szólal meg itt, hanem a szenvedő és segítséget kérő emberé. Szövegét a 2-3. és a 6-7. versekben  - az érthető, értelmes éneklés érdekében - igazítottuk.

3. nap: 465 RÉ 239, MRÉ 387 Úr Jézus, hozzád kiáltok  meghallgatható
Az ének bensőséges hangú könyörgés Krisztushoz az igaz hitért és annak jó gyümölcséért, vagyis az ő igéje és példája szerint való keresztyéni életért. (Csomasz Tóth K.) Megtaláljuk benne a négy nagy egyedül (Sola...) felismerését is, melyről bővebben itt lehet olvasniEddigi énekszövegünk sok régies fordulata (pl. ki kell múlnom, kísértet) miatt úgy döntöttünk, hogy teljes egészében az evangélikus énekeskönyv szövegét vesszük át, megtartva az ott hiányzó 4. verset is. A korál eredeti szövegkezdete, mely hangzó anyagok, feldolgozások felkutatásához is segítséget ad: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ.

4. nap: 164 RÉ 219 Atya Úr Isten, könyörülj rajtam meghallgatható
Eredeti szövegének bevezető verse így kezdődik: Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala. Szerzője a versfők szerint Hartyáni Imre, akiről Balassi Bálint végrendeletében mint „inasá”-ról emlékezik meg. Az ének magának Balassinak sem válnék szégyenére: mélységes áhitat, őszinte és igaz érzés járja át az 51. bibliai zsoltár alapján született parafrázist - írja Csomasz Tóth Kálmán. 

1. vasárnap: 91  Aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában    hallgatható  gyülekezeti ének
Ha kiált hozzám, meghallgatom – szól a 91. bibliai zsoltár 15. verse böjt első vasárnapján, mely úrnapja erről az igeversről kapta az Invocavit elnevezést. A bibliai vers énekelt zsoltárunk utolsó versének felel meg: Mihelyt hív könyörgésében, Őt menten megsegitem. 
E zsoltár 6. verse szerepel Jézus megkísértésének történetében (Mt 4,6), mikor a Sátán azzal próbálkozik, hogy őt az elbizakodottság tőrébe csalja. Amint Jézus felismerte az istenkísértő felhívást és visszautasította azt, úgy vigyázzunk mi is mindig, hogy a gondviselő Atya hűségébe és hatalmába vetett bizodalom sohase torzuljon bennünk babonás, vakmerő hetvenkedéssé. (Csomasz Tóth K.) Néhány szövegi módosítás vált szükségessé a 3-4. és 6. versekben.  bővebb ismertető

5. nap: 462 RÉ 220, MRÉ 300 Bocsásd meg, Úr Isten, ifjúságomnak vétkét
E böjti ének kezdete a 25. zsoltár 7. verséből indul ki: Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz!, de az egész szöveget átszövi a zsoltár egy-egy versének gondolata. Balassi Bálint versét Kájoni János csíksomlyói rendfőnök társította a 17. század közepén ezzel a dallammal. Bővebb ismertető

6. nap: 466 Atyám, kegyelmezz, Atyám, irgalmazz
A Szentháromsághoz szóló bűnvalló fohászkodás, mely 110 éve a dunántúli evangélikus énekeskönyvben jelent meg először. Dallama a 122. zsoltárdicséret (Örül mi szívünk) régi kolozsvári énekeskönyvben található dallamváltozata, mely arányosabb, gördülékenyebb dallam, mint az egyébként alig énekelt eddigi 163. dicséret.

7. nap: 163 RÉ 205, MRÉ 307 Ne szállj perbe énvelem  meghallgatható
Legismertebb bűnbánati énekeink egyike az 51. zsoltár verses feldolgozása. Csomasz Tóth Kálmán szavaival "személyes érzés mélysége és forrósága lüktet benne", ereszkedő sorokból építkező dallama pedig a 16. századi dallamalakítás egyik legérzékletesebb példája. Bővebb ismertető 

8. nap: 473 Jöjj, szabadíts meg  meghallgatható
Bűnvalló, megújulásért könyörgő ének, az úrvacsorát megelőző önvizsgálati kérdésekhez is kapcsolódva:
– Hiszitek-e, hogy ti mindenestől fogva bűnösök vagytok, és ha Isten rajtatok meg nem könyörül, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek?
– Hiszitek-e, hogy Istennek ez a könyörülő kegyelme megjelent a Jézus Krisztusban, aki az ő kereszthalála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett a Benne hívőknek?

9. nap: 172  Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába  meghallgatható
A 91. bibliai zsoltár verses feldolgozása. Széles ívű önálló dallamát is érdemes megtanulni, de mostani 273. dicséretünk (Az Úr Istent magasztalom) ismertebb dallamával is énekelhető. 

10. nap: 463 RÉ 222 Ó, mennyeknek fényessége
Először az Öreg graduálban megjelent, őszinte, bensőséges hangvételű böjti himnusz. Nem ismeretes latin formája, lehetséges, hogy eredeti szöveg, talán Geleji Katona István püspök, a graduál szerkesztője tollából.

2. vasárnap: 38 Haragodnak nagy voltában  hallgatható
A harmadik bűnbánati zsoltár a lelki-testi nyomorúságban levő, de nem zúgolódó, hanem Istenben bízó ember könyörgése. (Csomasz Tótjh K.) Kisebb szövegigazítások történtek a 2., 7. és 10. versekben. Bővebb ismertető

11. nap: 468 Mennynek és neme teremtője

12. nap: 475 RÉ 206, MRÉ 303 Én Istenem, sok nagy bűnöm

13. nap: 471 RÉ 224 Kegyelmezz meg

14. nap: 186 RÉ 217, MRÉ 301 Mélységből hozzád

15. nap: 473 MRÉ 311 Tisztítsd meg szíved

16. nap: 464 RÉ 291 Ó, mi kegyelémes Krisztusunk

3. vasárnap: 130 Tehozzád teljes szívből

17. nap: 469 MRÉ 371 Végtelen irgalmú

18. nap: 151 Hatalmas Isten, nagy haragodban ne feddj meg engemet
Ez a dallam eddig a 71. zsoltár (Ne hagyj elesnem) parafrázisánál szerepelt, de énekelhettük az 51. zsoltár (Atya Úr Isten, könyörülj rajtam) verses szövegével is. Most harmadik szövegként csatlakozik ehhez a 6. zsoltár feldolgozása, mely már Huszár Gál első, 1560-as énekeskönyvében is megtalálható. 

19. nap: 474 RÉ 478, MRÉ 345 Ó, irgalmas Isten

20. nap: 470 RÉ 456 Hatalmas Isten, könyörgünk

21. nap: 187 RÉ 216 Végtelen irgalmú

22. nap: 182 RÉ 163, MRÉ 159 Örül mi szívünk

4. vasárnap: 122 Örvendek az én szívemben

23. nap: 477 RÉ 208, MRÉ 312 Uram, bűneink soksága

24. nap: 469 RÉ 391 Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat

25. nap: 487 RÉ 210, MRÉ 347 Ó, áldandó Szentháromság

26. nap: 188  Felséges Isten

27. nap: 494 RÉ 344, MRÉ 225 Ó, Krisztus, láttam szenvedésed

28. nap: 485 RÉ 342, MRÉ 215 Jézus, világ Megváltója

5. vasárnap: 488 Ó, ember, sirasd nagy bűnöd

29. nap: 495 RÉ 335, MRÉ 222 Ó, ártatlanság Báránya

30. nap: 496 Felnézek rád, csodás kereszt

31. nap: 493 RÉ 341, MRÉ 221 Ó, Krisztusfő

32. nap: 487 Ha a keresztre néz szemem

33. nap: 497 RÉ 339, MRÉ 216 Jézus, Istennek Báránya

34. nap: 496 RÉ 344, MRÉ 217 Királyi zászlók lobognak

Virágvasárnap, 6. vasárnap: 481 RÉ 330, MRÉ 211a Örvendezzen már e világ

35. nap: 484 Királyi zászló jár elöl

36. nap: 490 RÉ 340, MRÉ 224 Te drága Jézus

37. nap: 492 A Bárány hordja csendesen

Nagycsütörtök, 38. nap: 483 RÉ 336 Dicsérd, lelkem, Istenedet

Nagypéntek, 39. nap: 491 RÉ 337, MRÉ 223 Paradicsomnak te szép, élő fája

40. nap: 498 Emlékezzünk menny Fiáról

Hasonló anyagaink