10.31 V - 591 RÉ390 MRÉ254a Erős vár a mi Istenünk Meghallgatható
A 46. bibliai zsoltárra készült éneket Luther valószínűen 1527-ben a reformáció hívei és ellenségei között a speyeri birodalmi gyűlésben megmutatkozott feszültség hatása alatt írta. Nagyon szerette ezt az énekét, különösen életének nehéz óráiban, fontos döntésének idején erősítette magát vele. (Csomasz Tóth K.) A korál eredeti ritmusa és 16. századi magyar fordítása a 161. szám alatt található - lásd néhány nappal korábban. Énekismertető

10.30 Sz - 122 Örvendek az én szívembe'  Meghallgatható: Énekel a Zsinat
Az Isten lakhelyére való zarándoklás örömével mond áldást a zsoltár az Anyaszentegyház ősképéül szolgáló szent városra - írja Csomasz Tóth Kálmán e zsoltárról. Régi énekeskönyveink kiskarácsony, azaz újév napján, de reformáció ünnepén is ajánlják zsoltárunk éneklését. Bővebben

10.29 P - 194 RÉ252 MRÉ363 Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek
Balassi Bálint 148. zsoltárra készült parafrázisát Gárdonyi Zoltán zenésítette meg, még 1946-ban. Az énekhangra és orgonára komponált zenemű részlete bekerült az új Református énekeskönyvbe is, hogy együtt énekelhessük azt a jövőben.

10.28 Cs - 386 Jöjj, áldott, nagy Királyunk
A korál dallama az egyik első protestáns énekeskönyvből való, 20. századi szövege pedig a reformáció korában is fontos gondolatot hangsúlyoz: mindannyiunk élete Isten megújító kegyelmére szorul. Reformáció ünnepén is alkalmas kezdő ének.

10.27 Sz - 161 MRÉ254b Erős várunk nekünk az Isten
Luther – a 46. bibliai zsoltár alapján kiformálódott – Ein feste Burg korálja kétségkívül a reformáció emblematikus éneke. A korál ma ismert és énekelt formája későbbi, egyszerűsödött ritmusú változat. A német evangélikus énekeskönyv mintájára most közzétesszük a eredetit is, tartalmához illően a „Zsoltárdicséretek” között. A dallam eredeti, izgalmas, aszimmetrikus ritmikája igazi kihívást és izgalmas feladatot jelenthet a fiatal korosztálynak. Hallgassuk meg, hogyan szól ez Wittenbergben egy reformáció napi istentisztelet kezdő énekeként! 

10.26 K - 190 RÉ198 MRÉ173 Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent  Meghallgatható: Énekel a Zsinat
Hálaadásként, istentiszteleti záróénekként, de 3. versével akár köszöntésként is énekelhető a 134. bibliai zsoltár eme parafrázisa. Énekismertető

10.25 H - 590 RÉ392 MRÉ421 Az Egyháznak a Jézus a fundámentuma   Meghallgatható: Énekel a Zsinat
Samuel John Stone anglikán lelkész költői munkásságát verseskötetek őrzik, énekszövegeit és énekfordításait ugyancsak gyűjteményben tette közzé. Csaknem félszáz énekszövegéből  ez emelkedik ki, mely az apostoli hitvalláshoz kapcsolódó éneksorozat részeként, a „Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat” mondathoz kapcsolódva született meg. (Bódiss T.) Bővebben

10.24 V - 586 Bár szétszakadva él az Egyház
A keresztyén egyházak Krisztusban való egységéről és ennek– emberi gyarlóságunkból eredő – nehézségeiről szóló ének egyúttal arra is buzdít, hogy együtt haladjunk a közös cél felé.

10.23 Sz - 588 Igazságnak napja, jöjj
Az 587. ének alapszövegének másik fordítása., egy 16. századi húsvéti ének dallamával.

10.22 P - 584 RÉ386 Emlékezzél, mi történék
Emlékezz, Uram, mi történt velünk! Tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat! ... Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk, tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak! (JSir 5,1,21)

10.21 Cs - 587 Kelj fel, kelj fel fényes nap Meghallgatható
Az ének szövege három különböző költeményből származik, mégis teljes gondolati egységet érzünk a versszakok között. Az  összeállítás Otto Riethmüller (1889–1938) lelkésztől származik, aki a Hitvalló Egyház (Bekennende Kirche) tagja volt, és ifjúsági vezetőként is dolgozott. (Ecsedi Zs. nyomán) Bővebben A német-svájci reformátusokat követve a dallamot M. Weiße énekeskönyvéből vettük.

10.20 Sz - 124 Az Izráel ezt nyilván mondhatja - dallama
Isten velünk van a szükségben és gyakran, mikor nem is várjuk, hirtelen szabadítja meg az övéit. (Csomasz Tóth K.) Az 1-3. versekben sikerült a múlt idő régies alakját kiváltva érhthetőbbé tenni a szöveget.

10.19 K - 180 Ó, boldog az az ember, ki Isten útján jár Meghallgatható: 1  2
Cornelius Becker a 16–17. század fordulóján Lipcsében, a teológián tanított, és a Nikolaikirche lelkésze volt. Luther énekeit is felhasználva 1602-ben adta ki verses psaltériumát, melyhez több szerző, köztük Heinrich Schütz komponált dallamokat.

10.18 H - 581 RÉ380 MRÉ403 Semmit ne bánkódjál - Meghallgatható
A magyar reformáció énekköltésének egyik legjellemzőbb és legértékesebb darabja. Több régi megjelenési helyén Lk 12,32 áll textusként: "Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!" - mely alapján a költemény nem más, mint énekbe foglalt igemagyarázat. (Csomasz Tóth K. alapján)

10.17 V - 311 Csak egyedül a Szentírás - meghallgatható A reformáció idején fogalmazódott meg az az öt latin hittétel, mely a reformátorok alapvető teológiai hitét foglalják össze tömören.  A verses feldolgozás 2015 elején született.

10.16 Sz - 323-324 Hiszünk egy Istenben
A teljes nevén nicea–konstantinápolyi hitvallás a keresztyénség egyik legfontosabb alapirata. Szövegezése és egyetemes elfogadása az első két egyetemes zsinathoz (Nicea, 325, ill. Konstantinápoly, 381) kötődik. Hármas tagozódású szerkezetében és szóhasználatában is hasonlít az apostoli hitvalláshoz, ám hosszabb annál. A hitvallás itt szereplő énekes parafrázisát terjedelme miatt elsősorban úrvacsorai énekként ajánljuk.

10.15 P - 46 Az Isten a mi reménységünk - dallama
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. ... Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. ...Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!
(A 46. bibliai zsoltárból vett részletek.)

10.14 Cs - 185 Minden hű keresztyének, meghalljátok
Az atyafiúi szeretetről szóló 133. bibliai zsoltár alapján készült tanító jellegű költemény.

10.13 Sz - 298 Adj békét a mi időnkben Meghallgatható
Mikor a török Budát 1541-ben csalárd módon hatalmába kerítette, egész Európán rémület vett erőt. A minden keresztyént fenyegető veszélyről Luther Márton ezt írta: „Imádkozzatok, mert immár nincs remény a fegyverekben, hanem egyedül Istenben!” Ekkor született ez a középkori Da pacem Domine - antifónából megformált könyörgés: "Adj békét ami időnkben".. (Csomasz Tóth K.) Énekismertető

10.12 K - 589 RÉ393 MRÉ401 Ne csüggedj el, kicsiny sereg
Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? ,,, Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver?  Amint meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.” De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. (Rm 8,31,35-36)

10.11 H – 183 RÉ423 Akik bíznak az Úr Istenben, el nem vesznek
Énekeskönyveinkben 1560-tól a 19. század elejéig szerepel az az ismeretlen szerzőtől származó, kilencstrófás költemény, amely – mint arra záró verse is utal – a 125. (124.) zsoltár versbe szedett parafrázisa. Maga a költemény a bibliai zsoltárnak szabad átköltése, de a gondos olvasó sok párhuzamot, egybecsengést – és persze a kor szo­kásai szerint sok kiegészítést, aktualizálást is – talál a bibliai zsoltár és a parafrázis között. (Papp A.) Bővebben

10.10 V – 297 Tarts meg, Urunk, szent igédben! - meghallgatható
Az Erhalt uns Herr bei deinem Wort Luther-korál eredeti szövegével egyező fordítás. Az 1541-ben, Buda elestének évében írt ének bővebb formáját (eddigi 233, új 585 szám alatt)  "Úr Isten, te tarts meg minket" kezdettel ismerjük. E rövidebb változat alkalmas istentiszteletiet záróének, különösen a reformáció hónapjában.

10.11 Sz – 12 Szabadíts meg, és tarts meg, Uram Isten - dallama
Aranyszabályt tanultak a kisdiákok a református elemiben: rosszat ne tégy, ne szólj, még csak ne is gondolj. Int erre a Példabeszédek könyve, óv az úttól, amely a halálba vezet, hiá­ba látszik helyesnek (Péld 14,12; 16,25). Megélhetési vállalkozás volt a régi világban is a hamis tanúzás: tilalmazza a Tízparancsolat. Mára eltűnőben van a beszéd–tevékenység–gondolkodás szent össz­hangja. Írhatnánk ma is prófétai lelkülettel a szabadításért fohászkodó 12. zsoltárt: Nincs emberek közt igaz beszédű. (Fekete Cs.) Bővebben

10.08 P – 184 RÉ236 MRÉ392 Mindenek meghallják és jól megtanulják  Meghallgatható
"Emberé a munka, Istené az áldás." Az ismert mondást a 127. zsoltárra készült dicséret refrénje így írja szívünkbe, szinte már belénk sulykolva: "Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség." Az ének elejéről hiányzik a zsoltár kezdő képe: "Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők", ezért e gondolat egy külön beillesztett - most második - versben kapott hangot. (Vizi I.) Énekismertető

10.07 Cs – 583 RÉ385 Keserves szívvel
A Jeremiás siralmainak 5. részéből merített ének a Mohács utáni időkben keletkezett, elsőként Huszár Gál 1560-as gyűjteményében találjuk meg. Dallamvonala teljes egészében az 561. (Szent vagy örökké) dicséreté, ritmikája azonban ebben a formában folyamatosabban, összefogottabban énekelhető, ahogyan azt a Református Zenei Fesztivál múzeumlépcsős köncertjein már évekkel ezelőtt kipróbáltuk. Az eddigi énekeskönyv 18. vers most 7 strófára szűkült - remélhetőleg így használatra is alkalmasabbá vált.

10.06 Sz – 582 RÉ381 Jézus Krisztus, mi kegyelmes királyunk
Az énekben a tengeri vihar (Mk 4,37-38) történetének képét használva a létében fenyegetett, válságban élő evangéliumi gyülekezet könyörgése, egyedül az Úr Jézusba fogózkodó hite csendül fel. (Csomasz Tóth K. alapján) A korábbi 2. és 5. vers elmaradt, a kezdősorban is kis változtatás történt.

10.05 K – 125 Akik bíznak az Úr Istenben - dallama
Az Istenbe vetett bizodalom régóta kedvelt, szép éneke, melynek lényegét a negyedik vers két utolsó sorában így énekeljük: "Ő híveinek békességet, ád csendességet." (Csomasz Tóth K. alapján) Az érthetőség érdekében az 1. és 3. versben apró igazítás történt. Énekismertető

10.04 H – 152 Istenem, lásd meg a sok hazugságotdallama
A 12. genfi zsoltár dallamára énekelhető új zsoltárparafrázis. A szövegírót láthatóan csak „egy gondolat bántja”: az, hogy mennyire más a kimondott szó értelme Istennél ill. az embernél! Itt, a földön árad a „szavak szennyárja”, annyira, hogy szinte elborít bennünket a sok hazugság. Sőt, olykor még Isten tiszta és szent igéje is hamisan cseng, mert a képmutatók „ajkán az Ige is álnok.” A költő lelkéből feltörő a sóhaj: „Ments meg az álnok, hazug élettől!”, és könyörögve kéri Istent: „Add ezüst-tiszta, hiteles Igédet”. (Draskóczy L. alapján)

10.03 V – 585 RÉ233 MRÉ395 Úr Isten, te tarts meg minket
Mikor a török Budát 1541-ben csalárd módon hatalmába kerítette, egész Európán rémület vett erőt. A minden keresztyént fenyegető veszélyről Luther Márton ezt írta: „Imádkozzatok, mert immár nincs remény a fegyverekben, hanem egyedül Istenben!” Ugyanakkor írta ezt az eredetileg három versszakos. Az ének végére oda illesztették függelékül – így van ez a legrégebbi magyar énekeskönyveinkben is – a békességért könyörgő antifonát "Adj békességet, Úr Isten a mi időnkben a földön". (Csomasz Tóth K.) Énekismertető A dallam végén található zárlatot a többszólamú feldolgozások nyomán a gyülekezeti éneklésben is felemelt félhanggal éneklik - mi is így ajánljuk.

Hasonló anyagaink