Szólj, ötágú síp - Berkesi Sándor kórusművei

E kórusgyűjteményt az az elsődleges szándék vezeti, hogy énekelnivaló anyagot adjon a iskolai és gyülekezeti kórusainknak.

A nyomtatásban 2024 júniusában - a szerző 80. születésnapjára - megjelenő két kötet mellett az alábbiakban ingyenesen letölthető formában adjuk közre a kórusgyűjteményből terjedelem hiányában kimaradt - többnyire két- és háromszólamú - tételeket.

Reformációkori magyar énekeink némelyikére az utóbbi évtizedekben német és angol fordítás is született. Ezek felhasználásával a fent említett digitális térben kórustételeim némelyike német illetve angol szöveggel is megtalálható. 

A NYOMTATÁSBAN MEGJELENŐ GYŰJTEMÉNY TARTALOMJEGYZÉKE: 
- az új Református énekeskönyvben megtalálható szövegek és dallamok párhuzamos helyét a cím után jelezzük -

Egyszólamú énekek és kórusművek
1. Áldott, ki az Úrban bízik
2. Jézus, téged kereslek RÉ21 716sz
3. Dávid hálaéneke nagy veszedelem után
4. Az alázatos lélek tüköre
5. Jer, mindnyájan örüljünk RÉ21 403
6. Vígan zengjetek, citorák
7. Örülj, szívem RÉ21 352sz

Kétszólamú egyneműkarok
8. Úr lesz a Jézus mindenütt RÉ21 251
9. Úrnak szolgái mindnyájan RÉ21 134
10. Dicsérjétek az Urat RÉ21 136
11. Templomunk az Isten háza
12. A virágok vetélkedése
13. Tehozzád emelem szemeim, Istenem
RÉ21 779
14. Várj, ember szíve, készen RÉ21 390
15. Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő! RÉ21 379
16. Csillagoknak teremtője RÉ21 373
17. Csillagfényes, csöndes éjjel

Háromszólamú egyneműkarok
18. Krisztus Urunknak áldott születésén
RÉ21 401
19. Jöjjetek Krisztust dicsérni RÉ21 417
20. Jézus, te égi, szép RÉ21 794
21. Három karácsonyi ének
22. Ó, Krisztusfő, te zúzott RÉ21 493
23. Ó, terjeszd ki, Jézusom RÉ21 704
24. Ó, mily hű barátunk Jézus
25. Ezer madár vígan csengő…
26. Szikszai György imádsága

Két- és háromszólamú vegyeskarok
     Zsoltárok
27. Királyének
28. Mely igen jó az Úr Istent dicsérni RÉ21 173
29. Pásztorom vagy, Uram Isten
30. Mint szarvas hűs vízforrásra RÉ21 778
31. Igaz Pásztor, figyeld néped
32. Tehozzád teljes szívből RÉ21 130
33. Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent RÉ21 190
    Dicséret, hála
34. Dicsérd Istenedet
35. A menny Urának tisztelet RÉ21 565
36. Jöjj, mondjunk hálaszót RÉ21 208
37. Gombosi köszöntő
    Könyörgés, Isten hívása, hitvallás
38. Az Úr csodásan működik RÉ21 770
39. Mindig velem, Uram RÉ21 799
40. Nagy vagy, te Isten
41. Áldó hatalmak oltalmába rejtve RÉ21 628
42. Bűneid átkos börtöne alján RÉ21 748
43. Bocsásd meg, Úr Isten RÉ21 462
44. Új szívet adj RÉ21 725
45. Fogjad kezem
46. Térj magadhoz, drága Sion RÉ21 769
47. Az öt Sola RÉ21 311
     Ünnepek
48. Áldott az egek Ura RÉ21 384
49. Isten szentje
50. Betlehemi csillag
51. Mennyből az angyal
52. Jöjjetek Krisztust dicsérni RÉ21 417
53. Mária bölcsődala
54. Krisztus, jóságos főpapunk RÉ21 454
55. Mind jöjjetek, örvendjetek RÉ21 511
56. Ma örvendezzetek RÉ21 512
    Hit és haza
57. Mikor Csíkból elindultam
58. Szekvencia Szent István királyról
59. Katonaének Bocskai fejedelemhez
60. Emlékezzél, mi történék RÉ21 584
61. Nemzeti dal
62. Ne csüggedj el, kicsiny sereg
    Esti énekek, áldás
63. Már véget ért a nap, mit adtál RÉ21 703
64. Ó, terjeszd ki, Jézusom RÉ21 704
65. Hogyha jön az Úr ítélni
66. Békeima
67. Áldásoddal megyünk

Négyszólamú vegyeskarok
Mottó
68. Orando et laborando!

    Zsoltárok
69. Arcod miért rejted el?
70. Védelmezz, Istenem RÉ21 729
71. Uram Isten, milyen nagyon jó vagy
72. Sok ínségünkben hozzád kiáltunk RÉ21 169
73. Urunk nagy nevét áldja a világ RÉ21 806
74. Valóban jó, igazán szép
    Hála, dicséret
75. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek
RÉ21 222
76. Laus viventi Deo!
77. Az Úrnak zengjen az ének! RÉ21 803
78. Áldjuk a mennyei Atyát
    Könyörgés
79. Lelki próbáimban RÉ21 715
    Isten hív bennünket
80. Nem mondott le rólam
81. Ébredj, bizonyságtévő Lélek! RÉ21 834
82. Keresd új szívvel Őt! RÉ21 830
83. Jöjj, az Úr vár reád RÉ21 750
    Ünnepek
84. Krisztus földre szállt
85. Karácsonyi népdalrondó
86. A világ Megváltója RÉ21 753
87. Láttad-é?
88. Húsvéti ének RÉ21 517
89. Velem vándorol utamon Jézus RÉ21 771
90. Örülj, mint az ég
91. Jöjj az Úrhoz
92. Mindenség Ura
93. Gaudeamus igitur
    Hit és haza
94. Magyar ének RÉ21 643
95. Trianon himnusz
96. Tartsd fel a zászlót
97. Hív Patak lelke
98. Cum Deo pro Patria
    Napi énekek
99. Székely asztali áldás RÉ21 676
100. Adjon Isten jó éjszakát RÉ21 692
101. Nézd, a nap hogy száll alább
    Áldás
102. Isten velünk! Viszontlátásra!
103. Diákköszöntő
104. Adj békességet, Úr Isten
105. Békeima
106. Tégy, Uram, engem áldássá! RÉ21 845
107. Áldásoddal megyünk

Hasonló anyagaink

Te néked zengek éneket

Berkesi Sándor gyülekezeti énekiskolája az Országos Református Tanáregyesület kiadásában, Debrecen 1994