11.27 Sz - 630 RÉ468 MRÉ390 Zengd Jézus nevét, zengd, világ - meghallgatható
... hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. (Fil 2,10-11) 
Furcsállhatjuk, hogy az Őt angyalok, áldjátok sornál miért ereszkedik ilyen mélyre a dallam. Itt az angol eredeti szöveg az angyalokat arra szólítja fel, hogy boruljanak le Jézus előtt, és azt is érzékelteti a dallam iránya, hogy Jézus Krisztus milyen utat járt be a teljes dicsőségig. (Vizi I.) Bővebben

 

11.26 P - 626 MRÉ484 Fenn a mennyben az Úr - meghallgatható
Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. ... és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely Istentől, a mennyből szállt alá, telve Isten dicsőségével ... Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló.
Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a Bárány trónjából ered. ... 
És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. (Jel 21,3-4,10-11,18; 22,1,3-4)

 

11.25 Cs - 624 RÉ367 MRÉ376 Emeljük Jézushoz szemünk - meghallgatható
A természet lecsendesedése, a rövidülő napok és szeretteinkre emlékezés november idején a végidőkre irányítják tekintetünket. Ekkor érünk el az egyházi esztendő végére is, amikor különös módon ér össze a vég és a kezdet: az egyházi év két végpontját Krisztus két eljövetele (a testben megjelent Szabadító és az ítéletben eljövő Bíró) keretezi. Az emberi történelem nagy része és személyes életünk is e két esemény között zajlik. (Bódiss T.) Bővebben

11.24 Sz - 628 MRÉ459 Áldó hatalmak oltalmába rejtve
Ki vagyok én? ... Te tudod, ismersz: Tiéd vagyok én, Istenem! D. Bonhoeffer verse

11.23 K - 623 MRÉ485 Íme, lészen a kései korban - meghallgatható
Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a többi hegy fölött, és kimagaslik majd a halmok közül. Özönlik majd hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Igazságot szolgáltat a nemzetek között, ítéletet hoz minden nép ügyében. (Ézs 2,2-4) 

11.22 H - 167 RÉ476 Siess, nagy Úr Isten, én segítségemre
"Istenem, ments meg engem, Uram, siess segítségemre!" A 70. zsoltár első versének gondolatkörében született költemény. Eddigi énekeskönyvünk 476. dicsérete egészen megváltozott: most egy ismertebb dallamra énekelhető, a korábbi terjedelmet jelentősen megrövidítve, 1. és 4. versében kissé átfogalmazva ez szöveg.

11.21 V - 622 MRÉ416 Ébredj, alvó, hív a szózat!
Ez a több mint 400 évvel ezelőtt keletkezett ének olyan bibliai gondolatokat fogalmaz meg, amelyek életünk egyre sürgetőbb kérdéseivé válnak. Mert elrendelt dolog, hogy egyszer meg kell állnunk Isten ítélőszéke előtt, és akkor majd az igazságos Bíró ezt fogja kérdezni tőlünk: „Mondd, kész vagy-é a hívó szóra”, és felvetted a „menyegzői díszruhád”? (Draskóczy L.) - bővebben. Érdemes megismerkedni Bach híres korálfeldolgozásával, még inkább a korálra készült 140. számú kantátájával.

11.20 Sz - 617 RÉ227 MRÉ373 A mi szívünk csak tehozzád
Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítöül. (Fil 3,20)

11.19 P - 62 Az én lelkem szép csendesen - dallama
Az Istenbe vetett csendes bizodalom és gyermeki hűség meghatóan költői kifejezése ez a kedvelt zsoltárunk. A benne eláradó derűs nyugalom nem a világnak hátat fordító, passzív vallásosságnak, hanem a világ és az élet változásai és ellentmondásai között kiegyensúlyozott helytállásnak a hangja. (Csomasz Tóth K.) Az énekversek folyamatos számozása, valamint a 3-4. versben alkalmazott igazítások minden bizonnyal hozzájárulhatnak a zsoltár ismertebbé válásához.

11.18 Cs - 627 A mennybe’ fenn a trónusnál
Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. ... Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. (Zsid 4,14,16) 
És láttam, hogy a trón, a négy élőlény és a vének között ott áll a Bárány. (Jel 5,6) ...a Bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. (Jel 7,17)

11.17 Sz - 616 RÉ405 MRÉ326 Minden ember csak halandó - meghallgatható: Bach korálfeldolgozásai és Bence Imre evangélikus lelkész gondolatai az énekről

11.16 K - 625 Kik a Krisztusban hunytak el - meghallgatható
A reá következő énekkel együtt ugyanannak az ismeretlen eredetű , az örök élet öröméről és boldogságáról szóló szövegnek kétféle fordítása.

11.15 H - 615 RÉ401 Szívem szerint kívánom
A nagypénteki "Ó, Krisztusfő" dallamával ismertté vált korál eredeti szövege, ezért kötődik e dicséret német nyelvű "Herzlich tut mich verlangen" szövegkezdete Hassler koráldallamához.

11.14 V - 620 Bizony, betelik az idő - meghallgatható
A "Dies irae" szekvencia elemeit is felhasználó szöveg az utolsó ítélet vészterhes képét állítja elénk, záró versszakában azonban rámutat egyetlen mentsvárunkra, Krisztus kegyelmére.

11.13 Sz - 186 RÉ217 MRÉ301 Mélységből hozzád kiáltunk - meghallgatható
A Luther-szöveg magyar fordítása leginkább abban tér el az eredetitől, hogy az egyes szám helyett többes számot alkalmaz. Ez a kis változtatás nemcsak azt fejezi ki, hogy nagyobb a baj, ahol nemcsak egy ember kiált, hanem azt is segít tudatosítani, hogy még a mélységben sem vagyunk egyedül, mert Isten mindannyiunk könyörgését hallja: Úr Isten, könyörülj rajtunk! (Vizi I.) Bővebben 

11.12 P - 613 Midőn eljön az én órám - meghallgatható
Az élettel számot vető, Krisztus oltalmában bízó lélek gondolatai a földi élet végéről és az örök élet bizonyosságáról.

11.11 Cs - 611 RÉ410 MRÉ316 Csak vándorút az életem
Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. (Zsid 13,14)

11.10 Sz - 619 MRÉ317 E világ mióta fennáll - meghallgatható
Maróthi György 1743-as zsoltárkiadásában található 9 egyéb többszólamú ének egyike, mely már saját korában igen népszerűvé vált.

11.09 K - 608 RÉ415 MRÉ325 Jer, temessük el a testet - meghallgatható
Cseh-morva eredetű ének, melyet énekeskönyveinkben kezdettől megtalálunk. A német evangélikus temetési szertartásokban az ének évszázadok óta hagyományosan szerepel. (Csomasz Tóth K.) Jövőbeni használatát segítendő most az evangélikus énekeskönyv szövegét vettük át.

11.08 H - 604 RÉ408 MRÉ327 Seregeknek szent Istene
Igen ősi, akár középkori eredetű dallam, többféle, széles körben használt szövegekkel, melyek közül ez a legelterjedtebb.

11.07 V - 629 Már célba ért sok hívő gyermeked - meghallgatható
Mindenszentek napjára, azaz november 1-re született ez az ének, amikor az előttünk elmentekre emlékezünk hálaadással. Hitünk szerint mi, itt e földön küzdők és a már mennybe tértek egyetlen közösséget alkotva dicsérhetjük Urunkat, Istenünket.

11.06 Sz - 606 RÉ411 Nem sokáig tart már földi bujdosásom
A dél-baranyai Kopácson élt Borkó Juliánna „Buzgóság” – című énekeskönyvecskéjét falujának bibliaköre adta ki 1928-ban nyomtatásban. Énekszövegein az angolszász ébredési stílus mérsékelt hatásai mellett a régi magyar kegyesség olykor Szőnyi Benjáminra és Ráday Pálra emlékeztető ízét érezzük. (Csomasz Tóth K.)

11.05 P - 603 RÉ399 Ímhol vagyok édes Uram, Istenem
Egyik legértékesebb, legnagyarabb és hitvalló eleink lelkületét legszebben ábrázoló énekünk, mely egyedül Bornemissza Péter 1582-es énekeskönyvében található meg. (Csomasz Tóth K.) Verseit most mintegy felére csökkentettük és szövegében is több apró igazítás történt, valamint a lejegyzés is mélyebbre került - mindez azért történt, hogy gyakrabban énekelhessük a jövőben.

11.04 Cs - 614 MRÉ315 Az élet nékem Krisztus - meghallgatható
„Mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség.” (Fil 1,21) – idézi Pál apostol szavait az ének első sora, mely arról tesz bizonyságot, hogy a Krisztusban bízók számára a halál nem a véget, hanem az élet folytatását jelenti. Győztes Megváltónk által nekünk is részünk lehet majd ebben, ő velünk lesz földi életünk végén, utolsó óráinkban is.

11.03 Sz - 602 RÉ416 MRÉ320 Krisztus, én életemnek Te vagy reménysége - meghallgatható
Evangéliumi tartalmú, a Krisztusba vetett reménységről és hitről szóló ének.

11.02 K - 39,3-5 Mutasd meg, Uram, éltemnek végét dallama  énekismertető
Az ember semmi-voltának és múlandóságának tudatában vívódó lélek vallomása ez a zsoltár (Csomasz Tóth K.), melyben a mulandóság mellett a keresztyén reménység hangja is megszólal: Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok! ... Árnyékként jár-kel itt az ember, bizony hiába vesződik. Gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja hasznát venni. Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem! (Zsolt 39,5,7-8) Nem véletlenül szerepel ajánlott, kiemelt versként az énekeskönyvi zsoltár 3-5. strófája.

11.01 H - 601 RÉ275 MRÉ313 Az Úr Isten az én reménységem Meghallgatható  Énekismertető
Ez az ének szinte összeköti októbert és novembert, hiszen 6 versszakában az egyházról (5-6. v) illetve a keresztyén reménységről (1-3. v) egyaránt említést tesz. Ezt igazolja, hogy "tartalmilag részint a 46. zsoltárhoz, részint a Rómabeliekhez írott levél 8. részének utolsó verseihez kapcsolódik." (Csomasz Tóth K.) 

Hasonló anyagaink

Dunamelléki Kántorképző Tanfolyam

A Budapesten rendezendő tanfolyam pontos helyszíne még nem ismert. A részvétel feltételei az egy évvel ezelőttihez hasonlóak, melyről bővebb információ itt található.

J. S. Bach és új Református énekeskönyvünk

Március 16. és 31. között számos templomban, koncertteremben vagy éppen a szabadban – aluljárókban, köztereken - csendültek fel J. S. Bach örökzöld vagy éppen ritkán hallható dallamai. A...