A húsvéti idő énekei - 1

Új énekeskönyvünk húsvéti és pünkösdi énekei, valamint az ide kapcsolódó zsoltárok.

Húsvétvasárnap 511 Mind jöjjetek, örvendjetek  Meghallgatható
Régi, még reformáció előtti latin nyelvű dallam, mely ma is friss hatású. Nem a hús­vét­kor tör­tén­tek teo­ló­gi­ai ki­fej­té­se szó­lal meg, ha­nem a Fel­tá­ma­dot­tal va­ló ta­lál­ko­zás él­mé­nye. Nem a szövegével, sokkal inkább a dallamával és a jam­bi­kus ver­se­lés energiájával hat – talán ezért is érezzük annyira mainak? A Mind jöjjetek – buz­dí­tás a nyu­ga­ti egy­ház Halleluja-öröm­ki­ál­tá­sá­ba tor­kol­lik. Az első rész dallamát megismétlő halleluja-refrén kiváló lehetőséget nyújt a responzoriális (szóló vagy kiscsoport, majd a refrénnél tutti) éneklésre, ez által az egész ének még dinamikusabb kifejezési formát nyerhet. De töb­bet is nyújt: olyas­mit, amit sza­vak­kal már nem le­het ki­fe­jez­ni. (Bódiss T.)  Ismertető és négyszólamú kotta.

Húsvéthétfő 512 Ma örvendezzetek  Meghallgatható
E különleges, szokatlanságában is vonzó dallam húsvéti szöveg csak a 20. század elején keletkezett. Mondanivalójának súlypontja 1Kor 15,14-gyel rokon gondolat: ha Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a hitünk, ámde feltámadt a halálból - hirdeti a  refrén diadalmasan fölfelé lendülő záró szakasza.

515  MRÉ 450  Krisztus virágunk  Meghallgatható
Rövid refrénje miatt jól tanítható, használható ének, hiszen a változó szövegeket felkészült csoport vagy szóló(k) énekelheti(k), míg a refrénbe mindenki be tud kapcsolódni. 

501 RÉ 185, MRÉ 236  Krisztus feltámadott, kit halál elragadott  Meghallgatható
Luther szerint ezt az örömhimnuszt „mindig el kellene ismételnünk, valahányszor Urunk feltámadására gondolunk”. Örömteli és hitünket erősítő, ha az ekkor kezdődő, egészen pünkösdig tartó húsvéti időszak minden istentiszteletén ez lehet az igehirdetés előtti fohászkodás, hirdetvén keresztyén hitünk központi üzenetét: Krisztus Urunk feltámadásának örömhírét. Bővebben

504  RÉ 350, MRÉ 231  Feltámadt a mi életünk  Meghallgatható
Ahogyan a friss tavaszi napsugár megeleveníti a természetet, Krisztus és az ő feltámadásába vetett hit úgy járhatja át egész lényünket. Ezt hirdetik az égi seregek, a mennyei szentek és a teremtett világ. A húsvéti idő egyik alkalmas záróéneke lehet. Bővebb ismertető

505  RÉ 351  Emlékezzünk e napon  Meghallgatható
E húsvéti ének lényegét a záró sorból kiindulva ragadhatjuk meg: a feltámadás gondolatkörében mozgó hálaadás és könyörgés, melynek szakaszait a Kyrie eleison refrén tagolja.

502  RÉ 288  E világnak fényessége
Jézus Krisztus feltámadásának jelentőségét magasztaló, középkori latin szövegeken alapuló, közismert dallamra énekelhető húsvéti himnusz.

Húsvét utáni (Quasimodogeniti) vasárnap 30  Dicsérlek, Uram, tégedet  Hallgatható
A húsvétot követő hét egyes egyházakban fényes vagy fehér hét nevet kapta. E vasárnap neve Fehérvasárnap,  mert az óegyházi szokás szerint húsvét éjszakáján megkereszteltek ekkor vetették le fehér ruhájukat. A 30. zsoltár - mely jól illek a környezetbe - hálaadás az életért és Isten szabadításáért: "Magasztallak, Uram, mert megmentettél. ... kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba." (Zsolt 30,1,3) Bővebb ismertető

503  Krisztus a sírbolt foglya volt  Orgonakorál és ének 
A "Krisztus feltámadott" húsvéti énekből formálta Luther leghíresebb korálját (Christ lag in Todesbanden), mely erőteljes képekben, a Szentírás különböző helyeire utalva járja körül, mutatja be Jézus Krisztusnak a halállal folytatott küzdelmét és győzelmének gyümölcseit. Bővebben  Bach 4. számú kantátája teljes egészében e fontos húsvéti korálra épül, melyet a magyar nyelvű szövegkönyvvel együtt ajánlunk meghallgatásra. 

506 RÉ 352, MRÉ 237  Krisztus, ím, feltámada  Meghallgatható
Érdemes megfigyelnünk ebben az énekben is azt az erőteljes tartalmi fokozást, amely versről-versre egyre mélyebben tárja fel Krisztus feltámadásának titkait, annak gyümölcseit és a mindezekből ránk háruló feladatokat, hogy a záró versszakban mintegy fohászkodva Krisztushoz forduljon, az Ő oltalmát és segítségét kérve ahhoz, hogy megmaradhassunk az Ő feltámadásának hasznaiban és örömében. (Csomasz Tóth K.) Énekismertető 

509  Jézus Krisztus, Üdvözítőnk  Meghallgatható   Bach-korálként
Más húsvéti énekekhez – és a gyülekezeti tagok „dallam-érzetéhez” – képest talán nem elég mozgalmas és hatásos dallamú, szokatlanok a fordulatai. Luther az ünnep üzenetét itt mindössze három versszakban, szinte balladai tömörséggel fogalmazza meg, így a mi erőfeszítésünkre is szükség van ahhoz, hogy mondandója valóban „megérkezzék” a szívünkbe. (Ecsedi Zs.) Bővebben  Az ének "magyar variánsa" - eddigi 293. dicséretünk - most kicsit átalakítva 455.számon szerepel az új énekeskönyvben. 

178  Én lelkem, áldva áldjad szép énekszóval Istened! Meghallgatható  1.  2.  3.  orgonaműként
A lutheri reformáció egyik legkorábbi éneke ez a 103. zsoltárra készült dicséret. Széles ívű, szárnyaló dallama jól illik a zsoltár alapvetően hálaadó mondanivalójához.

118  Adjatok hálákat az Úrnak
Számos krisztusi vonatkozást rejt e nagyhét és húsvét környékén különös jelentőségű zsoltár. A 13. vers a virágvasárnapi bevonulás üdvözlő kiáltásait idézi, az 5-6. versek Krisztus szenvedésére utalnak, a 7-12. versek pedig húsvét üzenetét hirdetik, amikor "fölemelte jobbját az Úr" (Zsolt 118,16) és "kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát." (Zsid 13,20) Ez a zsoltár is arra vár, hogy - amint arra Csomasz Tóth Kálmán is rámutat - felfedezzük benne a Krisztus személyére és áldozatára utaló mondanivalókat, még mélyebben megértve Krisztus megváltói művének: kereszthalálának és feltámadásának, megaláztatásának és felmagasztalásának (Fil 2,8-11) teljes értelmét:

191  Dicsérd az Istent, mostan, ó, én lelkem!
Isten örök hűségéről szól ez a zsoltár. Emberi erőben, emberi segítségben bízni nem elég; csakis Isten szolgáltat igazságot az elnyomottaknak. Ő ád kenyeret az éhezőknek, szabadulást a raboknak, Ő nyitja meg a világtalanok szemét, Ő támogatja fel az elesőket, megsegíti az árvákat és az özvegyeket, de megrontja a gonoszokat. A Sionnak Istene Ő és megmarad mindörökké. (Csomasz Tóth K.) A zsoltárdicséret dallama a Meghódol lelkem - kezdetű dicséret révén lehet ismerős.

Húsvét utáni második (Misericordia) vasárnap 33  Nosza, ti istenfélő hívek  Hallgatható
E vasárnap a 33. zsoltár 5-6.verséből nyerte nevét, melynek megfelelő sorát így próbáltuk érthetőbbé tenni: "Ő szereti az igazságot, és ítélete kegyelmes" (3. v) Csaknem minden versben fellelhető további szövegváltozás, melyek a a jobb éneklést és a megértést segítik. Énekismertető

507  RÉ 353, MRÉ 235  Krisztus feltámada igazságunkra
Bűn, váltság, hála. Ezek Heidelbergi Káténk szerint a hitvalló keresztyén élet pillérei. Tettekben megvalósuló hálaadás nélkül a Krisztus halála nem használ minékünk; hálaadó életben teljesedik ki és gyümölcsözik a keresztyénség. (Fekete Cs.) Bővebben
A dallam első sorának végére - Gárdonyi Zoltán javaslata alapján - visszahelyeztük az eredeti forrásban meglévő szinkópás ritmust, ahogyan azt a Kántus magyar reformáció énekeiről készült lemezén is hallhatjuk.

510 Dicsőség néked, Istenünk  Meghallgatható
Az ének a húsvéti történet legfontosabb mozzanatait tárja elénk. Miközben énekeljük, emlékezetünkbe idézhetjük húsvét tanulságát, azt, hogy Ő, Krisztus „tett eleget miértünk”, aki élőként lépett ki a lezárt sírból. A később elhangzó bíztatás pedig újra és újra erőt önthet belénk ma is: „ne féljetek”! (Draskóczy L.) Bővebben

508 RÉ 357, MRÉ 319 Jézus, én bizodalmam  Meghallgatható
Valódi Krisztus-hitvallás. A húsvéti reménység beteljesedéséről szól; hogy azzal együtt, aki legyőzte a halált, mi is feltámadunk az örök életre. (Papp A.) Bővebben

179  Keresztyének, kik e földön lakoztok
A húsvéti idő énekeihez szorosan kapcsolódnak a hálaadó zsoltárok. A 113. zsoltár az Úrnak szolgáit, azaz minket, keresztyéneket szólít meg. Nemcsak arra hív, hogy az ő nevét dicsérjük, hanem hogy az ő országát építsük és az ő uralmának igazságos voltáról beszéljünk.

519  RÉ 347, MRÉ 233  Jézus, ki a sírban valál
Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. (Zsolt 16,10) Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? (1Kor 15,55) E két igehely határozza meg e jól ismert húsvéti dicséret mondanivalóját, különösen annak 2-3. versét.

195  Dicsérjétek az Istent a mennyégben
Az egész világot, a menny és a föld minden teremtményét Isten dicséretére hívja fel a lelkes hangulatú zsoltár. (Csomasz Tóth K.)

További énekek

Hasonló anyagaink