Karácsony és Óév-újév énekei az új énekeskönyvben

Folytatjuk új énekeskönyvünk megismerését, ezúttal a karácsonyi ünnepek énekeivel.

 401 RÉ 315, MRÉ 201 Krisztus Urunknak áldott születésén   ismertető

402 Teljes e széles világban
Gondolatiságában, de műfajában is adventi himnuszunkat (Ó, népeknek Megváltója) folytatja ez az A solis ortus cardine kezdetű karácsonyi himnusz, melynek itteni magyar szövege régi református énekeskönyveink közlésén alapszik. E kapcsolat is indokolta, hogy saját gregorián dallama ellenére a nekünk már ismertebb dallammal vegyük fel új énekeskönyvünkbe. A latin szöveg szerzője Caelius Sedulius, az 5. században élt költő, aki az evangéliumok történeteit szedte versbe. Ennek a himnuszsorozatnak a karácsonyi részletét énekelhetjük most magyarul.

403 RÉ 318, RÉ 190 Jer, mindnyájan örüljünk   ismertető

404 RÉ 319 Kezdetben volt az Ige

405 A mennyből jöttem hozzátok  -  itt meghallgatható       gyermekeknek      négyszólamú letét
„A Gyermekeknek való ének, Krisztus szent-estéjére” – így szól az eredeti címfelirat. Magyar népi gyakorlatunkban a dallam – felütéses jellegét elveszítve – lassabb, kiegyenlített formát kapott, így énekeljük ma is. (Az Istennek szent angyala) Az itt található, eredeti dallamformával és Vizi István – főleg prozódiai okokból keletkezett – új fordításával főleg fiatalabb, városi gyülekezetekben érdemes e Luther-éneket más formában (is) feleleveníteni. 

406 RÉ 316, MRÉ 191 Az Istennek szent angyala  ismertető

407 RÉ 321, MRÉ 196 Hogy eljött az időnek teljessége  ismertető
Énekeskönyvünk egyik legszemélyesebb Krisztus-élményt nyújtó, legköltőibb, mégis méltatlanul elfeledett éneke! E gyönyörű, hitvallásos éneket eddig azért nem használtuk, mert nem volt ott a dallama, másrészt a megadott dallam sem közismert. Most a 8. zsoltár dallamával énekelhetjük, mellyel szinte szárnyra kap Szőnyi Benjámin hódmezővásárhelyi lelkész szövege. Mivel a 8. zsoltár csak négysoros dallam, kétszer kell elénekelni a 8 soros szövegre.
Szőnyi szövegeit egyszerre jellemzi a biblikusság és a személyes mondanivaló – jó példája ennek a Kapuk, emelkedjetek adventi dicséret – mely a magyarországi pietizmus egyik legfontosabb költőjévé avatja őt. A hét tartalmas versszakból figyeljünk a negyedikre, mely a karácsony titkát a legmélyebben és legmeghatóbban így ragadja meg: Nem gondolál szent gyönyörűségeddel, Csak azzal, hogy jót tégy ellenségeddel; Csuda, hogy annak Istene lettél, Kinek teljességgel nem kellettél.

408 RÉ 320, MRÉ 195 Ez nap nékünk dicséretes nap   ismertető

409 RÉ 317 Jer, dicsérjük e szent napon
Batizi András karácsonyi dicsérete először Váradon 1566-ban jelent meg, de 1806-ig minden énekeskönyvünkben megtaláljuk. Huszonöt verséből nyolcat válogattunk ki. Igazi reformátori karácsonyi ének: középpontjában a tiszta igei tanítás világos megfogalmazása áll: Atya Isten ő szent fiát nem azért küldé, e világot hogy megítélje és elveszítse, de megtartsa, szabadítsa és üdvözítse. (Csomasz Tóth Kálmán)
Az ének eddigi ismeretlenségének minden bizonnyal egyik oka a kottakép: a negyedekkel leírt dallam indokolatlanul lassú tempót sugall. Históriás, elbeszélő típusú dicséreteinket négyes nyolcadcsoportokat egybefoglaló nyolcadgerendákkal jó lejegyezni, így tettünk ebben az esetben is.

410 RÉ 313, MRÉ 177 Jöjj, Isten népe, áldjuk őt - meghallgatható -1-    -2-
December 24-e az adventi idő utolsó napja, mellyel átlépünk karácsony ünnepébe. Ehhez most olyan éneket választottunk, mely eddig az adventi fejezet végén volt, ám most átkerült karácsonyi énekeink közé.
Nikolaus Herman, Luther kortársaként a csehországi Joachimsthal-ban működött. Ma is ismert énekgyűjteményében gyermekeknek foglalta énekversekbe a vasárnapi evangéliumokat, melyből ez a karácsonyi, de szívesen énekeljük a húsvéti éneket is. (Felvirradt áldott, szép napunk)
Nemcsak a dicséret áthelyezésétől, de még inkább hangnemének mélyebbre helyezésétől és eddigi, régies szövegének lecserélésétől is azt várjuk, hogy nagyobb kedvvel énekeljük majd a jövőben. Most Túrmezei Erzsébet fordításában énekelhetjük. Ez azt is jelenti, hogy evangélikus testvéreinkkel eggyel több közös énekünk van.

411 MRÉ 440 Csillagfényes éjszakán
Minden európai nemzet énekkultúrájában kiemelkedő a karácsonyi időszak. Francia nyelvterületen már a középkorból fennmaradtak karácsonyi versek és dallamok, melyek a polgári-népi gyakorlatból a templomi istentiszteletbe is bekerültek. A 17. századtól a templomi orgonisták is megszólaltatták ezeket a dallamokat, melyeknek fontos dokumentumai ezekre a noel-dallamokra készült variációsorozatok. A legismertebb szerző Louis-Claude Daquin, aki sorozatában 10. számon szerepelteti e dallam feldolgozását, mely itt meghallgatható. Az egyetemes énekeskönyvben is megtalálható karácsonyi dallamot most 5 versszakkal énekelhetjük.

412 RÉ 329, MRÉ 197 Itt állok jászolod felett   ismertető

413 Istennek szent Fia  meghallgatható:  megtanulásra    Bach-korálként
Cseh testvérek éneke a reformáció századából. Szövege az ünnep üzenetét mélyíti el, az idősíkok használatával – „Eljött a világra” / „Még ma is jön hozzánk” / „Újra el fog jönni” – az advent összetett üzenetéről szól. Bővebb ismertető
Eredeti szövegkezdete: Gottes Sohn ist kommen

414 RÉ 327, MRÉ 203 Ó, jöjjetek, hívek   ismertető

415 Hadd zengjen énekszó  -  meghallgatható  -1-   -2-     négyszólamú tétel
Késő középkori, eredetileg kétnyelvű - latin és anyanyelvű -karácsonyi ének, melyet világszerte, protestáns vidékeken is így használnak. Ezt jelezzük szimbolikusan a latin kezdősor megtartásával. 
Már az 1. versszak úgy beszél a jászolban szunnyadó Megváltóról, mint fényes Napról, aki a világ világossága. A következőkben a „mennyből érkező gyermek” békességet és vigaszt hoz nekünk, s kitárja számunkra a mennynek ajtaját. A záró, 4. versszak pedig az égiek lelkendező örömét idézi, ahol angyalének zeng és ujjong minden szent, és szól a hárfa húrja, meg a halleluja. (Draskóczy L.)
A mondanivaló mellett figyeljünk az ének tempójára is! A 6/4-es ütemmutató fölötti pontozott fél értékű kiskotta azt jelzi számunkra, hogy egy ütemben tulajdonképpen csak két mérőütés van.

416 MRÉ 438, Halld, mint zeng az egész ég    meghallgatható   magyarul   angolul   négyszólamú kotta
Az 1739-ben keletkezett karácsonyi ének szövegét Charles Wesley és George Whitefield, a metodizmus két alapítója írta, magyarul pedig Victor János fordításában 1901-ben a Hozsánna! énekeskönyvben jelent meg. A betlehemi gyermeket mennyei királyként köszöntő ének ujjongó, fanfárokat idéző dallama Felix Mendelssohn-Bartholdy szerzeménye, a dallamot azonban csak halála után társították a szöveggel.

417 RÉ 328, MRÉ 199 Jöjjetek Krisztust dicsérni   ismertető   
A dicséret R. Vaughan-Willamstől származó egyszerű letétjében a dallamsorok végén más ritmusú a záradék. Ez az apró eltérés mégis üdítő variánsként váltakozhat a gyülekezeti versszakok énekeskönyvi megszólaltatásával, mivel a dallamot a legtöbb gyülekezet biztosan tudja. meghallgatható   kóruskotta

418 RÉ 325, MRÉ 204 Szívünk vígsággal ma betelt
Jézus Krisztus hármas tisztségéről szól ez az Erdélyből száz évvel ezelőtt a magyarországiba is bekerült ének. Mostani, igazított szövegét - a 96-os egyetemes és a 48-as magyarországi szöveg alapján - három versre koncentráltuk. Ph. Nicolai korálját - Szép tündöklő hajnalcsillag - nemcsak ezzel a karácsonyi szöveggel énekelhetjük, hanem Ó, győzelmes nagy Királyunk kezdettel harmadikként mennybemenetel ünnepén is. Mindhárom szöveg Krisztus istenfiúságáról és királyi voltáról szól, melyet jól kifejez e barokk dallam fényes, fanfárszerű dallamvonala. A dallam ritmusának kisebb változása (2-3. sorok elején rövid sorkezdetek) az összefogottabb, lendületesebb éneklést segítik, más felekezetek éneklési gyakorlatához igazodva.

419 RÉ 326, MRÉ 194 Dicsőség mennyben az Istennek

420 RÉ 323, MRÉ 192 Dicsőség a magas mennyekben

421 RÉ 324, MRÉ 202 Örvendjetek, keresztyének

422 RÉ 182, MRÉ 200 Karácsony ünnepében

423 MRÉ 193 Dicsőség az Istennek

431 Az Úr nagy kegyességét, ó, hívek, áldjátok
A Várj, ember szíve készen kezdetű adventi dicséretünk dallamára írt újévi ének szövegének írója Paul Eber, aki a reformáció tanaival nürnbergi gimnazistaként ismerkedett meg és akkor határozta el, hogy Luthernél szeretne tanulni. Wittenbergben kiemelkedő tanulmányi eredményével kiérdemelte, hogy friss diplomásként az egyetem tanárává válasszák. Ott is tanított élete nagy részében, ahol Lutherhez, de különösen Melanchtonhoz közeli baráti kapcsolat fűzte. Énekszövegeinek személyessége és közvetlensége kiemeli őt a reformáció évszázadából és inkább az azt követő pietizmus énekszerzőivel rokonítja.

432 RÉ 280, MRÉ 205 Ismét egyik esztendeje

433 Az esztendő fordulóján   meghallgatható
A 17. század egyik legnépszerűbb dallama, melyet nemcsak a dallamra utaló szövegek sokasága, hanem a néphagyományban fennmaradt további szövegek és dallamvariánsok is tanúsítanak. Igazi parlando típusú magyar dallam, melynek óesztendőt búcsúztató szövege egy évszázaddal ezelőtt keletkezett.

434 RÉ 282, MRÉ 210 Megszületett a mennyei király
Régi énekeskönyveinkben az újévi énekek „kis-karácsonyi” elnevezéssel szerepelnek. Ez onnét van, hogy a kisded Jézus születése utáni nyolcadnapra (Lukács 2:21-24), az ő templomi bemutattatására emlékezve, a megújuló esztendő első napját a hívek nem a hangos szilveszterezést követő csömör és álmosság, hanem a Jézusban testet öltött reménység és hálás örvendezés alkalmának tekintették és ekként ünnepelték meg. Az új esztendőnek ez a Krisztus-központú értelmezése már régóta elhomályosult egyházunk éneklő gyakorlatában és népünk tudatában is. Itt van tehát a jó alkalom arra, hogy megpróbálkozzunk az istentiszteleti éneklésben is ennek a régi és mindenképpen evangéliumi gyakorlatnak új életre keltésével. Erre különösen alkalmas énekünk – írja Csomasz Tóth Kálmán. Eddig Nékünk születék szavakkal kezdődött a dicséret, de a többi versszak miatt, valamint az alapritmus egységessége kedvéért az ének kezdőszavát, valamint néhány túlzottan archaikus igealakját megváltoztattuk. Bízunk abban, hogy hozzá társított adventi (385 Szép hajnalcsillag…) és vízkereszti (441 Dicsérjük Istent…) szövegével együtt sikerül meggyökereztetni ezt az ősi, reformáció előtti dallamot. Énekismertető

435 Újesztendő virradott  meghallgatható
Többféle - névnapi és anyáknapi - szöveggel is ismert ez az újesztendőt köszöntő ének, mely arra is alkalmas, hogy az új évben sorra kerülő - óvodai, iskolai vagy munkahelyi - első találkozások, szokásos koccintás alkalmával is elénekeljük.

436 RÉ 285, MRÉ 209 Örök Isten, kinek esztendők

437 RÉ 283, MRÉ 206 Úr Isten, ki minket

438 RÉ 284 Áldjuk a nagy Isten jóságát

439 RÉ 190, MRÉ 208 Ez esztendőt megáldjad

440 RÉ 191, MRÉ 207 Ez esztendőt áldással

Hasonló anyagaink

Böjt és nagyhét énekei - 1

461 RÉ 461 MRÉ 297 A töredelmes szívet 6  Uram, te nagy haragodban 465 RÉ 239 MRÉ 387 Úr Jézus, hozzád kiáltok 164 RÉ 219 Atya Úr I könyörülj 91 Aki a felséges Úrnak 462 RÉ 220...