Énekek az új énekeskönyvből Szentháromság vasárnapját követően

Szentháromság vasárnapjával beteljesedik, végéhez ér az üdvtörténeti ünnepek sorozata. Az ezt követő időszak énekeskönyvünkben a "Keresztyén élet a Szentlélek erőterében" alcímet kapta. Most kezdődik a nyári csendeshetek, konferenciák ideje és ehhez illeszkedve új énekeskönyvünk harmadik részében található Bibliaköri énekeket mutatjuk be napról napra, melyek új Református énekeskönyvünkben megtalálhatók.

07.26 H - 752 Jöjj, élő víz
Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Jn 7,37

07.25 V – 252 Hálás szívvel áldunk
Edward Elgar világszerte ismert dallamát az Egyesült  Királyságban hazafias himnuszként éneklik. Az eredetét tekintve hangszeres induló-ból származó dallamot mi Istent dicsőítő istentiszteleti énekként használhatjuk. Megtanulását jól éneklő, nagy létszámú közösségnek ajánljuk.

07.24 Sz – 344 Szenteltessék, Uram, a te szent neved
Jézus ezt mondta: Engedjétek e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek... Mt 19,14
A Bornemissza Péter 1582-es énekeskönyvében, majd később az 1612-es oppenheimi Biblia függelékében is megtalálható dicséret címfelirata: „Énekecske gyermekek rengetésére”. Most a keresztségről szóló énekek között szerepel: családi körben, de keresztelési énekként használhatjuk.

07.23 P - 754 Egy szív érettem dobogott
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Mt 11,28

07.22 Cs – 803 Az Úrnak zengjen az ének
Az afro-amerikai néger spirituálék világában gyökerező dallam evangélizáló szöveggel - "Szállj fel az üdvösség vonatára!" - ismert világszerte. Kádár Ferenc hitvalló, hálaadó magyar szövege a 3. versszakban szintén ezt a gondolatot érinti: "Csak lépjünk bátran az útra ... a célban várva vár: Dicsőség!" Meghallgatható Berkesi Sándor kórusfeldolgozásában illetve az Aeolian Singers előadásában

07.21 Sz – 749 MRÉ418 Halld meg, bűnös ember: Jézus szeret!
A száz évvel ezelőtti dél-baranyai ébredés meghatározó alakjának énekei az Istenben bízó hívő lélek bizonyságtételeként szólnak. E most fölvett éneke szinte soronként megújulóan hangsúlyozza a legfontosabb üzenetet: „Jézus szeret!”

07.20 K – 806 Urunk nagy nevét áldja a világ
A 96. zsoltár közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre.

07.19 H - 751 Jöjj el az élet vizéhez
Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. (Jn 7,37-38) 
 
07.18 V - 250 Zengd Isten nevét   Meghallgatható: 1.  2. 
A Szentháromság Istent magasztaló, himnikus hangvételű istentiszteleti ének.

07.17 Sz - 341 A keresztségben elpecsételtettünk
Bornemisza Péter énekeskönyvében található keresztelői ének. Az 1582-es gyűjtemény három részben, istentiszteleti használatra szánt, otthoni, prédikáció gyanánt használható énekeket, valamint bibliai históriákat tartalmaz.

07.16 P - 804 Hálát adok, Uram, az életért!
Határkőnél hittel megállni, / határköveknél visszanézni,
hálás szívvel múltat idézni: / csodákra emlékezni jó!
Meglátni, hogy minden utunkat / hű és hatalmas kéz vezette,
javunkra szolgált minden tette: / csodákra emlékezni jó!
Látni, hogy át viharon, vészen / hű Mesterünk hogyan segített,
éjekre fényt hogyan derített: / csodákra emlékezni jó!
Határköveknél hálát adni, / és hallelujás köszönetben
méregetni, mi mérhetetlen: / csodákra emlékezni jó!
Messzi évekre visszanézni, / és számbavenni ezer áldást,
erőt, kegyelmet, megbocsátást: / csodákra emlékezni jó!
Hallelujás hálaadással / leborulni egy határkőre,
s elindulni hittel előre, / amerre hív az égi szó. (Túrmezei E.)
 
07.15 Cs - 750 Jöjj, az Úr vár reád
Finn ébredési ének a 20. század első feléből
 
07.14 Sz - 809 Isten nevét dicsérem
A 111. zsoltár közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre.

 

07.13 K - 748 Bűneid átkos börtöne alján
Az ének három verse a Heidelbergi Káté hármas felosztását – nyomorúság, megváltás, hálaadás – követi igen tömör, költői megfogalmazásban.

07.12 H - 731 Jöjj hozzánk, Urunk
Kum ba yah - az angolai keresztyének így ejtették Marvin Virgil Frey amerikai evangélizátor Come by here kezdetű invokációs énekének kezdősorát. 

07.11 V - 248 Mind adjon hálát Istennek  Meghallgatható
Azon tünődöm, mi is a hála voltaképpen? Mit érez az, aki hálás? Mi játszódik le benne? Az öröm egészen biztosan része ennek. Öröm nélkül nincs hála és hálaadás, ugyanakkor a hála mégis több az örömnél, vagyis nagyobb nála, magában foglalja az örömöt. (Németh Zoltán, Hajnali hegytetők - részlet in: Énekkincstár, Luther Kiadó Bp. 2017)

07.10 Sz - 235 Fordítsd, Úr Isten
Úr Jézus Krisztus, igaz világosság, Út, élet, öröm, egyetlen igazság,
Ki a halálból a te szent véreddel Minket megváltál. (5.vers) Már az 1566-os váradi énekeskönyvben szereplő könyörgés.

07.09 P - 808 Áldjad az Urat, áldjad, én lelkem 
A mai zsoltárok első darabjait 1995 nyarán kezdtük írni Sumonyi Zoltánnal a Tiszadobi Ökumenikus Táborban, ahol egy hétig Dávid királyról olvastunk és beszélgettünk. (Gryllus D.)  A dal kíséretének megtanítása

07.08 Cs - 730 Szentlélek, jövel
A hívő ember szíve olyan,mint az eolhárfa, amelynek kifeszített, finom, érzékeny húrjaihoz nem nyúl emberkéz, hanem a szellő, a Szentlélek szellője zendíti azt meg. (Részlet Ecsedy Aladár, Énekel a szívem c. énekgyűjteménye előszavából.)

07.07 Sz - 829 Kérlek téged, Istenemet
Az igazi imádság behatol a hétköznapokba, átjárja a legegyszerűbb és legbonyolultabb élethelyzetet is, hogy mindent, amit teszünk, Isten nevében és az ő dicsőségére tegyük. (Részlet az énekeskönyvi Imádságok bevezetőjéből.) A keresztyén ember bizodalmas könyörgése, melyet evangélikus testvéreinkkel közös énekként énekelhetünk.

07.06 K - 729 Védelmezz, Istenem
A 43. zsoltár, közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre.

07.05 H - 746 Éltem minden dolgában  Meghallgatható
Paul Flemming, 17. században élt német orvos eme legismertebb versét hat éves perzsiai kiküldetésére készülve írta. A korál legszebb feldolgozását Bach 97. számú kantátájában hallgathatjuk meg, a kantáta szövegének magyar fordításával együtt.

07.04 V - 232 Felséges Isten, mennybéli Teremtőnk
A mennyei Atya előtti hódolat és könyörgés a Váradi énekeskönyvből, melyet Gárdonyi Zoltán már évtizedekkel ezelőtt hangszerkíséretes kórusműként komponált meg.

07.03 Sz - 286 Fényességes mennybéli nagy Isten
A mennyei Atya előtti hódolat, erdélyi énekeskönyv alapján, moldvai népi dallamra.

07.02 P - 807 Áldd, lelkem, Istened  Meghallgatható 
A 103. bibliai zsoltár ifjúsági körökben különösen ismert, mai feldolgozása.

07.01 Cs - 725 MRÉ 475 Új szívet adj
Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. (Ez 36,26-27)

06.30 Sz - 809 Isten nevét dicsérem
A 111. zsoltár, közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre.

06.29 K - 747 MRÉ 474 Siessetek, hamar lejár!
A huszadik század 40-es éveinek végén született evangélizációs ének, mely más dicséretekhez hasonlóan (pl. Ó jöjj, ó jöjj, Üdvozítő, Az Úr Istent magasztalom stb.) archaikus nyolcas himnuszformában született.

06.28 H 830 Keresd az Istent, népem
A Református Világszövetség 1997. augusztusi debreceni nagygyűlésére készült, megszólító erejű énekszöveg arra buzdít, hogy nyitott szívvel keressük Istent és fedezzük fel őt a hétköznapi helyzetekben is.

06.27 V - 246 Urunk, ez a hála napja
Hálaadás és könyörgés isteni vezetésért. A nyolcvanas évek Dicsérjétek az Urat! című ifjúsági gyűjteményébe írta ezt az énekszöveget három református lelkész. A lendületesen szárnyaló barokk dallam 384. szám alatt adventi szöveggel is megtalálható.

06.26 Sz - 240 Magasztalunk égi fénynél
Kádár Ferenc gazdag képi világot alkalmazó, őszinte hangvételű, egyszerű, tömör megfogalmazású hitvalló dicsérete.

06.25 P - 828 Boldog, kinek a béke minden vágya Meghallgatható
Kovács Sándor evangélikus püspök éneke a Hegyi beszédben található boldogmondások mintájára épül, záróversében személyes hangú könyörgéssel. Miként a mai evangélikus énekeskönyvben, most nálunk is a Keresztyén élet fejezet egyik kiemelkedő éneke.

06.24 Cs - 716 Jézus, téged kereslek
A hívő keresztyén Jézust megszólító, őszinte hangú imádsága. Dallama cseh eredetű, reformáció kori dallamaink édestestvére.

06.23 Sz - 810 Áldjátok Istent szent templomában 
A 150. zsoltár, közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel. A zsoltárok világával már a gyermekeket is meg kell ismertetnünk. Az istentiszteleti zsoltárénekek mellett – annak előkészítéseképpen – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre ajánlhatók ezek a népdalzsoltárok.

06.22 K - 714 Tehozzád jövünk már, Istenünk
Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr. (Ézs 55,6-8)

06.21 H - 191 Dicsérd az Istent, mostan, ó, én lelkem!
A 146. bibliai zsoltár parafrázisát - mely Isten gondviselő szeretetét és kegyelmét dicséri - új énekként, de ismert dallamra énekelhetjük.

06.20 V - 247 Dicsérjük Istent! Mind, ki féli itt lent  Meghallgatható
E főénekek közé sorolt dicséret dallamát eddig is énekelhettük, most azonban eredeti szövegét is átvettük az evangélikus énekeskönyvből. "Éneklés közben úgy érezzük, mintha egyre csak emelkednénk" - írja Bence Gábor a dallamról, melynek szövegével Isten jelenlétét és segítségét is kérjük kérjük keresztyén életutunkra. Bővebben 

06.19 Sz - 283 Áldott az Úr Isten örökké a mennyben
Huszár Gál 1574-es énekeskönyvének második része "Prédikáció után való isteni dicséretek" cím alatt ezzel az énekkel kezdődik. Ennek alapján került most új énekeskönyvünk Záróénekek fejezetébe. 

06.18 P - 827 Szentlélek égi lángja  Meghallgatható
A békesség Lelkéről szól Paul Gerhardt pünkösdi énekének ez a részlete, mely az azonos forrásból származó 345. és 547. számú énekekkel együtt 1982-ben, az evangélikus énekeskönyvben jelent meg először.

06.17 Cs - 181 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek
A 121. bibliai zsoltárnak ez a verses parafrázisa már nagyon korán, 1549-ben megszületett. Bevezető vers után szólal meg a zsoltár első gondolata, az utolsó vers pedig kifejezetten alkalmas áldást kérő ének.

06.16 Sz - 841 Igéddel áldj meg bennünket, Urunk
Alkalmi énekszövegként született J. Sibelius dallamára ez az ének, mely a nyolcvanas évek közepén a kecskeméti Emmaus Ház szentelésén hangzott fel először.

06.15 K - 179 Keresztyének, kik e földön lakoztok
A 113. bibliai zsoltár gondolataira épülő dicséret. A hatalmas és dicsőséges Istent magasztalja, aki irgalommal tekint alá a földre. 

06.14 H - 569 Ím, készen áll az alkotás!
A 148. zsoltár gondolataira született 1225 körül Assisi Szent Ferenc Naphimnusza, mely az egész teremtett világot szólítja meg,hogy Istent, azaz teremtőjét dicsérje. Pünkösdi ünnepségre készült e modern kori szöveg a 19-20. századfordulóján és mai használata is pünkösd, szentháromság idején a leggyakoribb. A dallam a 68. genfi zsoltár fordulatait használja. Ralph Vaughan Williams harmóniáival terjedt el világszerte, de érdemes meghallgatni John Rutter erre készült kórusművét is.

06.13 V - 203  MRÉ384  Hozzád jövök, ó, Mesterem
Jézus Krisztushoz szóló fohászkodás az istentisztelet elején, "ki megtart, üdvözít." Megjelent 120 évvel ezelőtt a Hozsánna! énekgyűjteményben. A 17. században keletkezett dallamban a 89. genfi zsoltár fordulatai ismerhetők fel.

06.12 Sz - 282  Hálát adunk neked, örök Úr Isten
Istentiszteleti záróének Huszár Gál első énekeskönyvéből. Dallamát más szöveggel már jól ismerjük.

06.11 P - 567  243  Téged, ó, Isten, dicsérünk Meghallgatható
Két szomszédjához (566 és 568) hasonlóan ez a dicséret is a Te Deum Laudamus ókeresztyén himnusz verses feldolgozása. Dallama vonalvezetésében a gregorián 1. tonus alapján formálódik, szerkezeti felépítésében pedig a genfi zsoltárokkal mutat kétségtelen rokonságot. Ahol ez a különleges dallam nehezen tanítható, ott énekelhetik a 42. genfi zsoltár ismert dallamára is.
Bővebben

06.10 Cs - 844 Az Úr vezessen végig az úton
Az ősi ír áldás gondolatkörében született ez a magyar szöveggel is ismertté és kedveltté vált, áldást kérő ének. Dallama jól összeilleszthető az ugyancsak ismert Pachelbel-kánon zenei anyagával, mely itt meghallgatható 

06.09 Sz - 568 Áldunk téged, Istenünk  Meghallgatható
Az egész világon elterjedt és kedvelt Te Deum-ének. 

06.08 K - 845 MRÉ481  Tégy, Uram, engem áldássá!
Új énekeskönyvünk Bibliaköri énekek részének utolsó, Áldás címet viselő fejezetében található ez az őszinte, személyes hangú könyörgés. Többszólamú formában

06.07 H - 566 RÉ242, MRÉ369 Téged, Úr Isten, mi, keresztyének dicsérünk és áldunk
Huszár Gál 1574-es énekeskönyvében jelent meg először Az Te Devm lavdamvs, summa szerént felirattal. A Te Deum, mint himnikus jellegű dicsérő ének a történelem számos eseményénél felcsendült már, gondoljunk csak például Kodály Budavári Te Deumára, de ugyanolyan okból énekelhetjük a Te Deumot tanévzáró ünnepélyeken és más hálaadó alkalmakon. Bővebben 

06.06 V - 226 Felséges Isten, nagy nevedet áldom
A vasárnapi istentisztelet derekas énekei között szerepel, de természetesen máskor is énekelhetjük. Kádár Ferenc egyéni és közösségi hálaadást egyaránt kifejező szövege méltán kapcsolódik össze egyik legszebb reformációkori dallamunkkal. 

06.05 Sz - 150  Dicsérjétek az Urat! Áldjátok ő szent voltát!
A Mennyei Atya mindenhatóságáról és hatalmáról szóló, énekhanggal és hangszerekkel az ő dicséretét zengő zsoltár. 

06.04 P - 67  Úr Isten, áldj meg jóvoltodból
Isten népének missziói küldetéséről szól ez a zsoltár. Könyörgés az ő áldásáért, mely bizonyság és az Úr megismerésének eszköze lehet minden nép felé. A 3. versszakban a malaszt és az áldomás kifejezéseket érthetőbb szavakkal váltottuk ki.

06.03 Cs - 565  A menny Urának tisztelet  Meghallgatható
Nikolaus Decius 1519-ben hagyta ott a szerzetesi életet, hogy a reformációhoz csatlakozzon. A latin liturgia egyik Gloria-tételének motívumából alakította ki ezt a dallamoty 1522–1523 táján. Az éneket protestáns istentiszteleteken világszerte ma is a kegyelemhirdetést követő Gloria-énekként használják, mi most a Szentháromság ideje fejezetbe vettük fel, de általános dicséretként bármikor énekelhetjük.

06.02 Sz - 564  RÉ 245  Dicséret a Szentháromságnak
Lelki hódolás-ban megjelent, a Szentháromságot dicsérő ének a 125. genfi zsoltár dallamára.

06.01 K - 562  Ó, mi szent Atyánk
Másik szentháromsági himnusz, mely a középkori magyar hagyományban a nyári esti imádságok szinte állandósult éneke. Az új énekeskönyv szerint e dallammal énekelhetjük az esti énekek között megtalálható, a teremtés hét napjáról szóló himnuszokat is.

05.31 H - 563  Szentháromság egy Istenség
A Szentháromságot dicsőítő esti himnusz, melyet a két szöveggel (543-544) is szereplő pünkösdi himnusz dallamára énekelhetünk.

05.30 V - Szentháromság vasárnapja - 561  RÉ 241, MRÉ 367  Szent vagy örökké, Atya Úr Isten  Meghallgatható
Ez az 1602 óta használatos és énekeskönyveinkben azóta a mai napig megszakítás nélkül szereplő énekünk mindenestől doxologia. Első verse az Atyaistent, második a Fiút, a harmadik a Szentlelket magasztalja, a negyedik pedig összefoglalásul a háromnak örökkévaló egy-voltáról szól, egyszerűen, de tömör és kifejezésteljes formában. (Csomasz Tóth K.) További ismertető

Hasonló anyagaink