Énekek az új énekeskönyvből Szentháromság vasárnapját követően

Szentháromság vasárnapjával beteljesedik, végéhez ér az üdvtörténeti ünnepek sorozata. Az ezt követő időszak énekeskönyvünkben a "Keresztyén élet a Szentlélek erőterében" alcímet kapta. Most kezdődik a nyári csendeshetek, konferenciák ideje és ehhez illeszkedve új énekeskönyvünk harmadik részében található Bibliaköri énekeket mutatjuk be napról napra, melyek új Református énekeskönyvünkben megtalálhatók.

10.04 H – 152 Istenem, lásd meg a sok hazugságot - dallama
A 12. genfi zsoltár dallamára énekelhető új zsoltárparafrázis. A szövegírót láthatóan csak „egy gondolat bántja”: az, hogy mennyire más a kimondott szó értelme Istennél ill. az embernél! Itt, a földön árad a „szavak szennyárja”, annyira, hogy szinte elborít bennünket a sok hazugság. Sőt, olykor még Isten tiszta és szent igéje is hamisan cseng, mert a képmutatók „ajkán az Ige is álnok.” A költő lelkéből feltörő a sóhaj: „Ments meg az álnok, hazug élettől!”, és könyörögve kéri Istent: „Add ezüst-tiszta, hiteles Igédet”. 

10.03 V – 585 RÉ233 MRÉ395 Úr Isten, te tarts meg minket
Mikor a török Budát 1541-ben csalárd módon hatalmába kerítette, egész Európán rémület vett erőt. A minden keresztyént fenyegető veszélyről Luther Márton ezt írta: „Imádkozzatok, mert immár nincs remény a fegyverekben, hanem egyedül Istenben!” Ugyanakkor írta ezt az eredetileg három versszakos. Az ének végére oda illesztették függelékül – így van ez a legrégebbi magyar énekeskönyveinkben is – a békességért könyörgő antifonát "Adj békességet, Úr Isten a mi időnkben a földön". (Csomasz Tóth K.) Énekismertető A dallam végén található zárlatot a többszólamú feldolgozások nyomán az gyülekezeti éneklésben is felemelt félhanggal éneklik - mi is így ajánljuk.

09.30-10.02 Cs, P, Sz – 686-688 Ó, nagy hatalmú felséges Úr Isten; Emberi nemnek teremtő Istene; Felséges Isten, mennynek, földnek Ura, ki mindeneknek
A teremtés 5-7. napjáról szóló hétfői, keddi és szerdai himnuszok.

09. 27-29 H, K, Sz – 683-685 Mennynek és földnek nemes Teremtője; Bölcs teremtője a széles nagy földnek; Ó, magas mennynek szentséges Istene
A teremtés 2-4. napjáról szóló hétfői, keddi és szerdai himnuszok.

09.26 V – 682 Felséges Isten, mennynek, földnek Ura, És mindeneknek
A vasárnappal kezdődő Teremtés hete különleges aktualitást ad arra, hogy ezt az esti himnuszsorozatot megismerjük és énekeljük.

09.25 Sz – 302 Dicsőség légyen Atyának
A 134. zsoltár dallamára énekelhető szentháromsági dicséret, azaz doxologia.

09.24 P – 656 Mindenkor téged, Úr Isten
Péntek reggelre való himnusz.

09.23 Cs – 655 Könyörögjünk az Istennek, Krisztus által
Az új énekeskönyv Napi énekek fejezete a hét minden napjára elosztott reggeli himnuszsorozattal kezdődik. A sorozat legrégebbi forrása az 1636-os Öreg graduál, de onnan átkerült a gyülekezeti énekeskönyvekbe is. A vasárnapi és hétfői himnusz eddig is énekeskönyvünk reésze volt.

09.22 Sz – 108 Úr Isten, kész az én szívem dallama
Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt! (Zsolt 108,3) Hajnali-reggeli zsoltárimádság, záró versében kis szövegi igazítással.

09.21 K – 173 RÉ255 MRÉ362 Mely igen jó az Úr Istent dicsérni Meghallgatható
A következő napokon néhány reggeli éneket ajánlunk éneklésre. Elsőként ezt az igen ismert zsoltárdicséretet, mely a Napi énekek fejezet kezdetén ajánlásként is szerepel. A 2. és 7. versben érthetőség és prozódiai okok miatt kisebb szövegi igazítás történt. Bővebb ismertető

09.19 H – 671 Immár, Szentlélek, nagy Isten
A Szentlélek Isten vezetését kérő himnusz, melyet régen a délelőtti énekes imádság részeként énekeltek.

09.18 V – 36 A gonoszon gondolkodván
Úgy vélem, a szent próféta, akit a gonosz és istentelen emberek bosszantanak és zaklatnak, először a romlottságukat panaszolja, majd menedéket keres Isten végtelen jóságában - írja Kálvin e zsoltár magyarázatában. Nemcsak az ének kezdősorában, de a továbbiakban is olyan szövegigazítások történtek, melyek segítik e gazdag tartalmú zsoltár megismerését és használatát.

09.17 Sz – 704 MRÉ487 Ó, terjeszd ki, Jézusom
Válogatás a nálunk is ismert svéd népi dallam világhálón elérhető feldolgozásai közül: gyülekezeti ének finn kórusversszakkal, svéd kórus a stockholmi katedrálisban, esti térzene, rézfúvós együttessel.

09.16 P – 689 Hálát adok néked, mennybéli Isten
A Napi énekek fejezet kiemelkedő éneke Luther reggeli és esti imádsága, mely Szenci Molnár Albert énekszövegeként mindkét napszakhoz tartozó szöveggel, valamint a német reformátor imádságának magyarra fordított változatával szerepel most az új énekeskönyvben. 

09.15 Cs – 675 Hálát adunk, jó Istenünk
A 134. zsoltár ismert dallamára énekelhető asztali áldás.

09.14 Sz – 668   Hajnalórán lelkem ébred  Meghallgatható
Az új énekeskönyvben szereplő akkordjelzéssel ellátott dallamok egyike, melyet annak sajátos hangulatú, archaikus stílusa indokol.

09.13 K – 171 Seregeknek Ura, felséges Isten
A 84. bibliai zsoltárra készült, Isten háza után vágyakozó zsoltárimádságot számos alkalommal énekelhetjük, de különösen alkalmas templomszentelésre és évfordulós megemlékezésekre.

09.13 H – 721 RÉ470 MRÉ374 Úr Jézus, nézz le rám
Az ének eddig szövege most az angol eredeti alapján - Csomasz Tóth Kálmán fordítása szerint - kiegészült egy új 5. versszakkal.

09.12 V – 357 MRÉ257 Buzdulj mély hálára, lelkünk
Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Zsolt 116, 12-13 Az "Úri szent vacsora" hálaadás jellegét hangsúlyozó, a fenti zsoltárversre is utaló úrvacsorai ének.

09.11 Sz – 154 RÉ240 MRÉ402 Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek
Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak! Ne dobj oda ellenségeim indulatának... A 27. zsoltár 11-12. verse alapján nyert kiigazítást és vált érthetőbbé az egyébként ismert zsoltárdicséret 5. verse. Bővebb ismertető

09.10 P – 159 Ne zúgolódj, ha látod a hitetlent
Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! A 37. bibliai zsoltár versbe foglalt formája a reformáció korából. 

09.09 Cs – 720 RÉ445 MRÉ434 Szólsz hozzám, Istenem
Ott van az énekben a képmutatás nélküli bűnbánat, a tagadások és mulasztások miatti megszomorodás, a gyengeség és tehetetlenség beismerése. Az énekíró megtalálja a jó irányba változás egyetlen lehetséges útját is, ahogy az 51. zsoltár 14. versében Dávid kérte: „Az engedelmesség lelkével támogass engem” (Vizi I.) Bővebben

09.08 Sz – 162 Minden népek örülvén, tapsoljanak
Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten. A 47. bibliai zsoltár versbe foglalt formája a reformáció korából.

09.07 K – 757 RÉ458 MRÉ463 Aki értem megnyíltál
Augustus Montague Toplady, e világszerte ismert énekszöveg írója még diákkorában tért meg egyszerű, falusi pajtában tartott istentiszteleten egy égő hitű laikus prédikátor hatására. Isten országáért érzett felelősségből döntött a lelkészi hivatás mellett. A hagyomány szerint egy alkalommal nagy viharba került, amelyet egy sziklarésben megbújva tudott valahogy átvészelni. Ha nincs is közvetlen bizonyítékunk e történet valóságos alapjára nézve, mégis nagyon jól megvilágítja Krisztus megváltó munkájának lényegét, amely a Zsolt 31,3–4. alapján („…légy nékem erős kőszálam, erődített házam, hogy megtarts engem” – Károli-fordítás) az ének ihletője lehetett. (Bódiss T.) Bővebben

09.06 H – 779 Tehozzád emelem szemeim, Istenem
Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálóleány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra. A 123. zsoltár közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre.

09.05 V – 182 163 MRÉ159 Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk
Az istentisztelet kezdetének Istent megszólító, hozzá fohászkodó gondolatait foglalta versekbe feltehetőleg Szegedi Gergely – Méliusz hűséges munkatársa, debreceni rektor, énekeskönyv-szerkesztő és prédikátor – a 122. zsoltár alapján. Bővebben

09.04 Sz – 843 Sok számos esztendőket vígan megérhess  Meghallgatható
Népi eredetű köszöntő.

09.03 P – 795 Szólj, boldog hálaének  Meghallgatható 
J. Sibelius dallamára keletkezett ének a teremtő és gondviselő Istent magasztalja. 

09.02 Cs – 797 RÉ425 MRÉ366 Ó, Ábrahám Ura Meghallgatható
Magasztaltassék Ábrahám élő Istene - az esti zsinagógai szertartás hitvalló énekének (jigdal) kezdete, melynek alapján Thomas Oliviers annak keresztyén változatát megalkotta. Bővebben

09.01 Sz – 794 MRÉ449 Jézus, te égi, szép, tündöklő fényű név Meghallgatható
Mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Csel 4,12 Draskóczy L. ismertetője

08.31 K – 778 Mint szarvas hűs vízforrásra  Meghallgatható  1.  2.
Az ismert ének szerzője, Marty Nystrom amerikai református családban nőtt fel. Énekírói és más zenei tevékenysége mellett ifjúsági és gyermekkönyvek szerzője.

08.30 H – 793 Áldott légy, mert megváltottál Meghallgatható
Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hálaáldozatomat. Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában. Zsolt 56,13-14

08.29 V – 189 Mely igen jó légyen az egyenesség
Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Zsolt 133,1,3

08.28 Sz – 846 MRÉ504 Áldjon meg téged, áldjon az Úr  Meghallgatható

08.27 P – 742 RÉ270 MRÉ 400a Légy csendes szívvel és békével Meghallgatható
Eddigi formájához képest négy versszakkal rövidebb, de tömörebb formában.a 37. zsoltár 8. versére: Légy csendben, és várja az Úrra!  Bővebben

08.26 Cs – 773 RÉ421 MRÉ322 Tudom, az én Megváltóm él
A Jób 19,25 alapján született szöveget megtartva a dallam most eredeti, felütéses ritmusával szerepel. Kétségtelen, hogy temetéskor, hangszerkíséretet nélkülöző éneklésben az eddigi gyakorlat marad meg, de kívánatos lenne, hogy hangszerkíséret esetén "az eredeti menetelő, optimista hangvétel (Jézus él!) és ne a sír mélyébe révedő csüggedés érvényesüljön." (Draskóczy L.) Bővebben

08.25 Sz – 800 Mindeddig vélem volt az Úr  Meghallgatható
Az 1Sám 7,12-re épült ének szövegének szerzője Emilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt. A harmincéves háború idején, 1637-ben született Heidecksburgban, ahol családja a harcok elől menedéket keresett. Szülei korai halála miatt nagybátyja családjánál nevelkedett. Közel 600 énekszövegével az egyik legtermékenyebb német női énekszerzőként tartják számon. Költői világának fontos eleme a hívő lélek mennyei vőlegény utáni vágyódása, valamint az Isten Báránya iránti gyermeki, mély bizalom.

08.24 K – 777 Az Úr az én jó pásztorom Meghallgatható
A skót reformátusok 1650 óta használják zsoltárkönyvüket: a Schottisch Psalter-t, melyből ez a magyar nyelvre fordított 23. zsoltár is származik.

08.23 H - 771 MRÉ482 Velem vándorol utamon Jézus Meghallgatható
Az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk! Zsolt 33,18-19,22

08.22 V – 356 Ó, üdvösséges áldozat  Meghallgatható  videóként
A kálvini úrvacsoratan versbe foglalása, melyet az ismeretlen szerző a középkori keresztyén misztika egyik legfontosabb gondolkodója: Aquinói Szent Tamás egyik himnuszának soraiból bont ki: „O salutaris hostia, quae caeli pandis ostium”, azaz: „Ó, üdvösséges áldozat / Mennyországot megnyitottad - majd énekünk így folytatódik „Elvetted Isten haragját, / Megtörted halál hatalmát.” A református tanítást legegyértelműbben az ötödik vers fogalmazza meg: "Hitünkkel kell testét ennünk / Mert mennybe vitetett tőlünk; / Ott esedezik érettünk, / Valakik ő benne élünk.”

08.21 Sz – 842 Neked zendül, Istenünk, a hála 
Hálaadás és könyörgés a házasság és család megáldásáért, Nem csupán esküvői ének, mert házaspári bibliakörben és családi hálaadások alkalmával is énekelhető. Bővebben

08.20 P - 770 MRÉ458 Az Úr csodásan működik   Meghallgatható
Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai! Rm 11,33

08.19 Cs – 743 RÉ271 Mit Isten akar énvelem Meghallgatható
Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére. Kol 1,9

08.18 Sz – 767 Semmi felől ne aggódjál Meghallgatható
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt! És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Fil 4,6-7

08.17 K - 776 Mikor látom egeidet Meghallgatható
A minden dolog feletti uralomból, amit Isten az emberekre
ruházott, nyilvánvaló, milyen nagy az Ő irántuk érzett szeretete, s milyen nagyra becsüli őket. Mivel Neki Magának nincs szüksége semmire, a menny és a föld minden gazdagságát az ő
használatukra rendelte.
(Kálvin magyarázata a 8. zsoltárról.)

08.16 H – 764 Ha utam borítja felhőnek árnya  Meghallgatható
Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. 2Kor 12,9

08.15 V – 354 Készülj Urad elé, lelkem  Meghallgatható
Johann Franck, a "Jézus, vigasságom" szövegírójának úrvacsorai éneke, mely annak gazdag tartalmát és sokszínűségét tárja elénk. Amellett, hogy helyet kap benne a megváltás alapján (Kínos keresztre jutottál, Bűnösökért vért ontottál) elnyert bűnbocsánat (Rakd le bűnöd súlyos terhét), a családi étkezések ünnepi, bensőséges, szeretetteljes együttlétét idézve föl az Istennel való közösség mennyei ízét hozza előre: „Érezzem ez eledelben, Hogy kegyelmed véghetetlen! Mennyben is majd, áldva téged, Lehessek a te vendéged!” Bővebben

08.14 Sz – 327 Hisszük: az Úr világ ura  Meghallgatható
Énekelt hitvallás - kortárs megfogalmazással.

08.13 P – 798 Hűséged végtelen Meghallgatható
Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az Úr az Isten. Állhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait. 5Móz 7,9

08.12 Cs – 763 Hadd látlak Téged, ó, szívem Ura Meghallgatható  1.  2.  3.  
Az 1912-ben keletkezett – a fordítás alapjául szolgált – angol szöveg alapja ősi ír költemény, melyet Szent Patrik személyével hozhatunk összefüggésbe. Patrik a 4. század végén Walesben született, ahonnan ír martalócok fiatalon elrabolták és rabszolgaként tartották. Életének e nyomorúsága vitte közelebb Istenhez és láttatta meg vele életcélját, melyet püspökként Írország misszionálásában talált meg. Az Istennek átadott élet bizonyságtétele szólal meg az ének soraiban és azért könyörög, hogy Isten legyen neki mindenben az első, a középpont, az élet értelme és célja. Bővebben

08.11 Sz – 799 MRÉ461 Mindig velem, Uram
Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Gal 2,20

08.10 K – 766 Jézus, te vagy nékem őriző pásztorom  Meghallgatható
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm ... Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy ... Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Zsolt 23

08.09 H – 780 Megvizsgáltál, Uram, engem
Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Zsolt 139

08.08 V – 353 Ó, én lelkem, dicsérjed Istenedet
Szenci Molnár Albert úrvacsorai éneke először 1607-ben jelent meg a genfi zsoltárok magyar fordításait tartalmazó Psalterium Ungaricumban. Szövege jó emlékeztető, hogy az úrvacsora nemcsak Istennel közösség (communio), hanem egymással is.

08.07 Sz – 343 MRÉ255 Ó, örök Isten! Ki Atyánk vagy nékünk  Meghallgatható
A múlt század elején keletkezett énekszöveg a Szentháromság Isten kegyelmébe ajánlja a keresztelendő csecsemőt, illetve kisgyermeket, utolsó verse pedig önállóan áldáskérésként is használható. A szöveg - szabályos szaffikus versformája miatt - az ünnepekhez igazítva több dallammal is énekelhető: adventi és karácsony idejében tartott keresztelőkön a "Krisztus Urunknak", böjtben a "Paradicsomnak te szép élő fája" dallamával, húsvéttól pünkösdig a "Nagy hálát adjunk"-kal, egyéb időben pedig a "Siess keresztyén"-nel.

08.06 P – 775 Jézus a mi oltalmunk, erősségünk  Meghallgatható
A 16. században a végvári vitézek voltak a keresztyénség védőbástyái, harcaikat Tinódi Lantos Sebestyén lelkesítő énekei segítették. Az ő emlékezetére, egyszersmind Krisztus mai katonáinak bátorítására íródott ez a modern, 20–21. századi históriás ének. 

08.05 Cs – 791 MRÉ350 Zengjen hálaének  Meghallgatható
Valóban nagy a kegyesség titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Tit 3,16

08.04 Sz – 762 Uram, tied vagyok én
Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Zsolt 139

08.03 K - 802 Örvendjetek, mert Isten úgy szeret
Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt! ... Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az Úr előtt! ... Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket! Zsolt 95,1,6-7

08.02 H – 755 MRÉ442 A keresztfához megyek
Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: Íme, az Isten Báránya! Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jn 1,36-37

08.01 V – 238 RÉ215 MRÉ375 Eltévedtem, mint juh
Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Lk 18.10

07.31 Sz – 345 Jöjj, térj be, kapum tárva!
A Szentlélek áldásaiért mondott könyörgés, felnőtt keresztség, konfirmáció alkalmával vagy szolgálatba álláskor.

07.30 P – 759 Új szövetséged elfogadom  Meghallgatható
Jézus így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! Jn 20,27-28

07.29 Cs – 801 Szívből köszönöm, Uram  Meghallgatható
Az alig fél évszázada született, a 9. bibliai zsoltár gondolatait tartalmazó éneket - melyet a francia református egyházzene egyik meghatározó személyisége írt - a baptista énekeskönyvvel egyező formában énekelhetjük.

07.28 Sz – 753 MRÉ443 Én nem tudom, mért szeretett úgy minket    Meghallgatható  1.   2.  3.
A világszerte ismert. eredetileg hazafias szövegű ír dallamra éppen egy évszázada született ez a szöveg, mely Jézus Krisztus messiási küldetését magasztalja. A Hallelujah! énekeskönyvben is megtalálható másik fordítás helyett most az egyetemes (1996-os) református, valamint a baptista énekeskönyvvel egyező szöveggel szerepel. Megtanulását jól éneklő közösségeknek ajánljuk, de Berkesi Sándor kórusfeldolgozásában énekkaroknak is ajánlható.

07.27 K – 805 Jó dolog az Urat áldani, dicsérni
A 92. zsoltár közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre.

07.26 H - 752 Jöjj, élő víz
Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Jn 7,37

07.25 V – 252 Hálás szívvel áldunk
Edward Elgar világszerte ismert dallamát az Egyesült  Királyságban hazafias himnuszként éneklik. Az eredetét tekintve hangszeres induló-ból származó dallamot mi Istent dicsőítő istentiszteleti énekként használhatjuk. Megtanulását jól éneklő, nagy létszámú közösségnek ajánljuk.

07.24 Sz – 344 Szenteltessék, Uram, a te szent neved
Jézus ezt mondta: Engedjétek e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek... Mt 19,14
A Bornemissza Péter 1582-es énekeskönyvében, majd később az 1612-es oppenheimi Biblia függelékében is megtalálható dicséret címfelirata: „Énekecske gyermekek rengetésére”. Most a keresztségről szóló énekek között szerepel: családi körben, de keresztelési énekként használhatjuk.

07.23 P - 754 Egy szív érettem dobogott
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Mt 11,28

07.22 Cs – 803 Az Úrnak zengjen az ének
Az afro-amerikai néger spirituálék világában gyökerező dallam evangélizáló szöveggel - "Szállj fel az üdvösség vonatára!" - ismert világszerte. Kádár Ferenc hitvalló, hálaadó magyar szövege a 3. versszakban szintén ezt a gondolatot érinti: "Csak lépjünk bátran az útra ... a célban várva vár: Dicsőség!" Meghallgatható Berkesi Sándor kórusfeldolgozásában illetve az Aeolian Singers előadásában

07.21 Sz – 749 MRÉ418 Halld meg, bűnös ember: Jézus szeret! Meghallgatható
A száz évvel ezelőtti dél-baranyai ébredés meghatározó alakjának énekei az Istenben bízó hívő lélek bizonyságtételeként szólnak. E most fölvett éneke szinte soronként megújulóan hangsúlyozza a legfontosabb üzenetet: „Jézus szeret!”

07.20 K – 806 Urunk nagy nevét áldja a világ Meghallgatható
A 96. zsoltár közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre.

07.19 H - 751 Jöjj el az élet vizéhez
Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. (Jn 7,37-38) 
 
07.18 V - 250 Zengd Isten nevét   Meghallgatható: 1.  2. 
A Szentháromság Istent magasztaló, himnikus hangvételű istentiszteleti ének.

07.17 Sz - 341 A keresztségben elpecsételtettünk
Bornemisza Péter énekeskönyvében található keresztelői ének. Az 1582-es gyűjtemény három részben, istentiszteleti használatra szánt, otthoni, prédikáció gyanánt használható énekeket, valamint bibliai históriákat tartalmaz.

07.16 P - 804 Hálát adok, Uram, az életért!  Meghallgatható
Határkőnél hittel megállni, / határköveknél visszanézni,
hálás szívvel múltat idézni: / csodákra emlékezni jó!
Meglátni, hogy minden utunkat / hű és hatalmas kéz vezette,
javunkra szolgált minden tette: / csodákra emlékezni jó!
Látni, hogy át viharon, vészen / hű Mesterünk hogyan segített,
éjekre fényt hogyan derített: / csodákra emlékezni jó!
Határköveknél hálát adni, / és hallelujás köszönetben
méregetni, mi mérhetetlen: / csodákra emlékezni jó!
Messzi évekre visszanézni, / és számbavenni ezer áldást,
erőt, kegyelmet, megbocsátást: / csodákra emlékezni jó!
Hallelujás hálaadással / leborulni egy határkőre,
s elindulni hittel előre, / amerre hív az égi szó. (Túrmezei E.)
 
07.15 Cs - 750 Jöjj, az Úr vár reád  Meghallgatható
Finn ébredési ének a 20. század első feléből
 
07.14 Sz - 809 Isten nevét dicsérem  Meghallgatható
A 111. zsoltár közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre.

07.13 K - 748 Bűneid átkos börtöne alján Meghallgatható
Az ének három verse a Heidelbergi Káté hármas felosztását – nyomorúság, megváltás, hálaadás – követi igen tömör, költői megfogalmazásban.

07.12 H - 731 Jöjj hozzánk, Urunk
Kum ba yah - az angolai keresztyének így ejtették Marvin Virgil Frey amerikai evangélizátor Come by here kezdetű invokációs énekének kezdősorát. 

07.11 V - 248 Mind adjon hálát Istennek  Meghallgatható
Azon tünődöm, mi is a hála voltaképpen? Mit érez az, aki hálás? Mi játszódik le benne? Az öröm egészen biztosan része ennek. Öröm nélkül nincs hála és hálaadás, ugyanakkor a hála mégis több az örömnél, vagyis nagyobb nála, magában foglalja az örömöt. (Németh Zoltán, Hajnali hegytetők - részlet in: Énekkincstár, Luther Kiadó Bp. 2017)

07.10 Sz - 235 Fordítsd, Úr Isten
Úr Jézus Krisztus, igaz világosság, Út, élet, öröm, egyetlen igazság,
Ki a halálból a te szent véreddel Minket megváltál. (5.vers) Már az 1566-os váradi énekeskönyvben szereplő könyörgés.

07.09 P - 808 Áldjad az Urat, áldjad, én lelkem 
A mai zsoltárok első darabjait 1995 nyarán kezdtük írni Sumonyi Zoltánnal a Tiszadobi Ökumenikus Táborban, ahol egy hétig Dávid királyról olvastunk és beszélgettünk. (Gryllus D.)  A dal kíséretének megtanítása

07.08 Cs - 730 Szentlélek, jövel  Meghallgatható
A hívő ember szíve olyan,mint az eolhárfa, amelynek kifeszített, finom, érzékeny húrjaihoz nem nyúl emberkéz, hanem a szellő, a Szentlélek szellője zendíti azt meg. (Részlet Ecsedy Aladár, Énekel a szívem c. énekgyűjteménye előszavából.)

07.07 Sz - 829 Kérlek téged, Istenemet
Az igazi imádság behatol a hétköznapokba, átjárja a legegyszerűbb és legbonyolultabb élethelyzetet is, hogy mindent, amit teszünk, Isten nevében és az ő dicsőségére tegyük. (Részlet az énekeskönyvi Imádságok bevezetőjéből.) A keresztyén ember bizodalmas könyörgése, melyet evangélikus testvéreinkkel közös énekként énekelhetünk.

07.06 K - 729 Védelmezz, Istenem
A 43. zsoltár, közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre.

07.05 H - 746 Éltem minden dolgában  Meghallgatható 
Paul Flemming, 17. században élt német orvos eme legismertebb versét hat éves perzsiai kiküldetésére készülve írta. A korál legszebb feldolgozását Bach 97. számú kantátájában hallgathatjuk meg, a kantáta szövegének magyar fordításával együtt.

07.04 V - 232 Felséges Isten, mennybéli Teremtőnk
A mennyei Atya előtti hódolat és könyörgés a Váradi énekeskönyvből, melyet Gárdonyi Zoltán már évtizedekkel ezelőtt hangszerkíséretes kórusműként komponált meg.

07.03 Sz - 286 Fényességes mennybéli nagy Isten
A mennyei Atya előtti hódolat, erdélyi énekeskönyv alapján, moldvai népi dallamra.

07.02 P - 807 Áldd, lelkem, Istened  Meghallgatható 
A 103. bibliai zsoltár ifjúsági körökben különösen ismert, mai feldolgozása.

07.01 Cs - 725 MRÉ 475 Új szívet adj  Meghallgatható
Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. (Ez 36,26-27)

06.30 Sz - 809 Isten nevét dicsérem
A 111. zsoltár, közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre.

06.29 K - 747 MRÉ 474 Siessetek, hamar lejár!
A huszadik század 40-es éveinek végén született evangélizációs ének, mely más dicséretekhez hasonlóan (pl. Ó jöjj, ó jöjj, Üdvozítő, Az Úr Istent magasztalom stb.) archaikus nyolcas himnuszformában született.

06.28 H 830 Keresd az Istent, népem
A Református Világszövetség 1997. augusztusi debreceni nagygyűlésére készült, megszólító erejű énekszöveg arra buzdít, hogy nyitott szívvel keressük Istent és fedezzük fel őt a hétköznapi helyzetekben is.

06.27 V - 246 Urunk, ez a hála napja
Hálaadás és könyörgés isteni vezetésért. A nyolcvanas évek Dicsérjétek az Urat! című ifjúsági gyűjteményébe írta ezt az énekszöveget három református lelkész. A lendületesen szárnyaló barokk dallam 384. szám alatt adventi szöveggel is megtalálható.

06.26 Sz - 240 Magasztalunk égi fénynél
Kádár Ferenc gazdag képi világot alkalmazó, őszinte hangvételű, egyszerű, tömör megfogalmazású hitvalló dicsérete.

06.25 P - 828 Boldog, kinek a béke minden vágya Meghallgatható
Kovács Sándor evangélikus püspök éneke a Hegyi beszédben található boldogmondások mintájára épül, záróversében személyes hangú könyörgéssel. Miként a mai evangélikus énekeskönyvben, most nálunk is a Keresztyén élet fejezet egyik kiemelkedő éneke.

06.24 Cs - 716 Jézus, téged kereslek  Meghallgatható
A hívő keresztyén Jézust megszólító, őszinte hangú imádsága. Dallama cseh eredetű, reformáció kori dallamaink édestestvére.

06.23 Sz - 810 Áldjátok Istent szent templomában   Meghallgatható
A 150. zsoltár, közismert népi dallamra, egyszerű, de biblikus szöveggel. A zsoltárok világával már a gyermekeket is meg kell ismertetnünk. Az istentiszteleti zsoltárénekek mellett – annak előkészítéseképpen – elsősorban hittanórára, gyermek-istentiszteletre ajánlhatók ezek a népdalzsoltárok.

06.22 K - 714 Tehozzád jövünk már, Istenünk  Meghallgatható
Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr. (Ézs 55,6-8)

06.21 H - 191 Dicsérd az Istent, mostan, ó, én lelkem!
A 146. bibliai zsoltár parafrázisát - mely Isten gondviselő szeretetét és kegyelmét dicséri - új énekként, de ismert dallamra énekelhetjük.

06.20 V - 247 Dicsérjük Istent! Mind, ki féli itt lent  Meghallgatható
E főénekek közé sorolt dicséret dallamát eddig is énekelhettük, most azonban eredeti szövegét is átvettük az evangélikus énekeskönyvből. "Éneklés közben úgy érezzük, mintha egyre csak emelkednénk" - írja Bence Gábor a dallamról, melynek szövegével Isten jelenlétét és segítségét is kérjük kérjük keresztyén életutunkra. Bővebben 

06.19 Sz - 283 Áldott az Úr Isten örökké a mennyben
Huszár Gál 1574-es énekeskönyvének második része "Prédikáció után való isteni dicséretek" cím alatt ezzel az énekkel kezdődik. Ennek alapján került most új énekeskönyvünk Záróénekek fejezetébe. 

06.18 P - 827 Szentlélek égi lángja  Meghallgatható
A békesség Lelkéről szól Paul Gerhardt pünkösdi énekének ez a részlete, mely az azonos forrásból származó 345. és 547. számú énekekkel együtt 1982-ben, az evangélikus énekeskönyvben jelent meg először.

06.17 Cs - 181 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek
A 121. bibliai zsoltárnak ez a verses parafrázisa már nagyon korán, 1549-ben megszületett. Bevezető vers után szólal meg a zsoltár első gondolata, az utolsó vers pedig kifejezetten alkalmas áldást kérő ének.

06.16 Sz - 841 Igéddel áldj meg bennünket, Urunk
Alkalmi énekszövegként született J. Sibelius dallamára ez az ének, mely a nyolcvanas évek közepén a kecskeméti Emmaus Ház szentelésén hangzott fel először.

06.15 K - 179 Keresztyének, kik e földön lakoztok
A 113. bibliai zsoltár gondolataira épülő dicséret. A hatalmas és dicsőséges Istent magasztalja, aki irgalommal tekint alá a földre. 

06.14 H - 569 Ím, készen áll az alkotás!
A 148. zsoltár gondolataira született 1225 körül Assisi Szent Ferenc Naphimnusza, mely az egész teremtett világot szólítja meg,hogy Istent, azaz teremtőjét dicsérje. Pünkösdi ünnepségre készült e modern kori szöveg a 19-20. századfordulóján és mai használata is pünkösd, szentháromság idején a leggyakoribb. A dallam a 68. genfi zsoltár fordulatait használja. Ralph Vaughan Williams harmóniáival terjedt el világszerte, de érdemes meghallgatni John Rutter erre készült kórusművét is.

06.13 V - 203  MRÉ384  Hozzád jövök, ó, Mesterem
Jézus Krisztushoz szóló fohászkodás az istentisztelet elején, "ki megtart, üdvözít." Megjelent 120 évvel ezelőtt a Hozsánna! énekgyűjteményben. A 17. században keletkezett dallamban a 89. genfi zsoltár fordulatai ismerhetők fel.

06.12 Sz - 282  Hálát adunk neked, örök Úr Isten
Istentiszteleti záróének Huszár Gál első énekeskönyvéből. Dallamát más szöveggel már jól ismerjük.

06.11 P - 567  243  Téged, ó, Isten, dicsérünk Meghallgatható
Két szomszédjához (566 és 568) hasonlóan ez a dicséret is a Te Deum Laudamus ókeresztyén himnusz verses feldolgozása. Dallama vonalvezetésében a gregorián 1. tonus alapján formálódik, szerkezeti felépítésében pedig a genfi zsoltárokkal mutat kétségtelen rokonságot. Ahol ez a különleges dallam nehezen tanítható, ott énekelhetik a 42. genfi zsoltár ismert dallamára is.
Bővebben

06.10 Cs - 844 Az Úr vezessen végig az úton
Az ősi ír áldás gondolatkörében született ez a magyar szöveggel is ismertté és kedveltté vált, áldást kérő ének. Dallama jól összeilleszthető az ugyancsak ismert Pachelbel-kánon zenei anyagával, mely itt meghallgatható 

06.09 Sz - 568 Áldunk téged, Istenünk  Meghallgatható
Az egész világon elterjedt és kedvelt Te Deum-ének. 

06.08 K - 845 MRÉ481  Tégy, Uram, engem áldássá!  Meghallgatható
Új énekeskönyvünk Bibliaköri énekek részének utolsó, Áldás címet viselő fejezetében található ez az őszinte, személyes hangú könyörgés. Többszólamú formában

06.07 H - 566 RÉ242, MRÉ369 Téged, Úr Isten, mi, keresztyének dicsérünk és áldunk
Huszár Gál 1574-es énekeskönyvében jelent meg először Az Te Devm lavdamvs, summa szerént felirattal. A Te Deum, mint himnikus jellegű dicsérő ének a történelem számos eseményénél felcsendült már, gondoljunk csak például Kodály Budavári Te Deumára, de ugyanolyan okból énekelhetjük a Te Deumot tanévzáró ünnepélyeken és más hálaadó alkalmakon. Bővebben 

06.06 V - 226 Felséges Isten, nagy nevedet áldom  Meghallgatható
A vasárnapi istentisztelet derekas énekei között szerepel, de természetesen máskor is énekelhetjük. Kádár Ferenc egyéni és közösségi hálaadást egyaránt kifejező szövege méltán kapcsolódik össze egyik legszebb reformációkori dallamunkkal. 

06.05 Sz - 150  Dicsérjétek az Urat! Áldjátok ő szent voltát!
A Mennyei Atya mindenhatóságáról és hatalmáról szóló, énekhanggal és hangszerekkel az ő dicséretét zengő zsoltár. 

06.04 P - 67  Úr Isten, áldj meg jóvoltodból
Isten népének missziói küldetéséről szól ez a zsoltár. Könyörgés az ő áldásáért, mely bizonyság és az Úr megismerésének eszköze lehet minden nép felé. A 3. versszakban a malaszt és az áldomás kifejezéseket érthetőbb szavakkal váltottuk ki.

06.03 Cs - 565  A menny Urának tisztelet  Meghallgatható
Nikolaus Decius 1519-ben hagyta ott a szerzetesi életet, hogy a reformációhoz csatlakozzon. A latin liturgia egyik Gloria-tételének motívumából alakította ki ezt a dallamoty 1522–1523 táján. Az éneket protestáns istentiszteleteken világszerte ma is a kegyelemhirdetést követő Gloria-énekként használják, mi most a Szentháromság ideje fejezetbe vettük fel, de általános dicséretként bármikor énekelhetjük.

06.02 Sz - 564  RÉ 245  Dicséret a Szentháromságnak
Lelki hódolás-ban megjelent, a Szentháromságot dicsérő ének a 125. genfi zsoltár dallamára.

06.01 K - 562  Ó, mi szent Atyánk
Másik szentháromsági himnusz, mely a középkori magyar hagyományban a nyári esti imádságok szinte állandósult éneke. Az új énekeskönyv szerint e dallammal énekelhetjük az esti énekek között megtalálható, a teremtés hét napjáról szóló himnuszokat is.

05.31 H - 563  Szentháromság egy Istenség
A Szentháromságot dicsőítő esti himnusz, melyet a két szöveggel (543-544) is szereplő pünkösdi himnusz dallamára énekelhetünk.

05.30 V - Szentháromság vasárnapja - 561  RÉ 241, MRÉ 367  Szent vagy örökké, Atya Úr Isten  Meghallgatható
Ez az 1602 óta használatos és énekeskönyveinkben azóta a mai napig megszakítás nélkül szereplő énekünk mindenestől doxologia. Első verse az Atyaistent, második a Fiút, a harmadik a Szentlelket magasztalja, a negyedik pedig összefoglalásul a háromnak örökkévaló egy-voltáról szól, egyszerűen, de tömör és kifejezésteljes formában. (Csomasz Tóth K.) További ismertető

Hasonló anyagaink