Az adventi ünnepkör énekei az új énekeskönyvből

Új református énekeskönyvünk adventi fejezete itt található. Az énekekhez az alábbiakban rövid ismertetőt közlünk, de további tudnivalók és hangfelvételek is elérhetők. Utóbbiak egyházunk Hangzó énekeskönyv gyűjteményében találhatók, illetve a Krisztus az énekem - gyűjteményhez készültek, a többi a budapesti Kálvin téri templom istentiszteletein készült élő felvétel.

371. RÉ 301, MRÉ 189 - Új világosság jelenék meghallgatható
Énekeskönyvünk első adventi dicsérete egészen 1806-os elhagyásáig számos graduálkönyv és gyülekezeti énekeskönyv első lapján szerepelt. Szövege egy középkori, Árpádházi Szent Erzsébetről szóló latin himnusszal rokonítható, annak első két sorával – Új világosság jelenék, Régi tévelygés csendesedék – szóról szóra megegyezik. A következő sor már eltér a középkori himnusz szövegétől, de  az „Isten igéje” kifejezés itt nemcsak a karácsonykor testet öltött Fiúról szól, hanem arról az új világosságról is, amely az Isten igéjét ismét központi helyre emelő reformációban ragyogott fel. Eme második, hitvallásos jelentése miatt kerülhetett a himnusz az énekeskönyvek első lapjaira.  Bővebben

372. RÉ 309 - Mennyei Ige jelenél meghallgatható

373. Csillagoknak teremtője meghallgatható   -1-   -2-
A hatodik században keletkezett himnusz a bűnös világon megkönyörülő teremtő Istentől kér segítséget. Különösen esti istentiszteletekre ajánlott ének. Dallama erdélyi népi gyűjtésből származik, az eredeti hangfelvétel itt található
Szöv: „Conditor alme siderum” adventi himnusz alapján; Dall: erdélyi népi gyűjtésből (Az Úr Istent magasztalom) Lövéte (Udvarhely m) Vikár L 1962.12.31. 

374. RÉ 302 - Ó, népeknek Megváltója

375. RÉ 303, MRÉ 181 - Jöjj népek Megváltója meghallgatható  -1-   -2-

376. MRÉ 185 - Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel     meghallgatható 
Az adventi várakozás utolsó hét napján (december 17–23.) énekelhetjük a fenti ének egy-egy versét. Ezek az ősi imádságok Jézus Krisztust ószövetségi előképeken, próféciák adta neveken szólítják meg. Ő a Megváltó, aki egyben a Sapientia– Bölcsesség; Adonai–Urunk; Radix Jesse–Jesse vesszeje; Clavis David–Dávid kulcsa; Oriens–Napkelet; Rex gentium–Népek Királya; és Emmanuel–Velünk az Isten. A latin nevek kezdőbetűi visszafelé olvasva különleges üzenetet rejtenek: ERO CRAS, azaz: holnap leszek. E gazdag imádságsorozat a 18-19. században nyert verses feldolgozást, melyben a versszakok sorrendje némileg megváltozott. Az énekversekhez a következő igeszakaszok kapcsolódnak: 5Móz 30,10-14; Ézs 7,14; 8,8-10; 9,1-6; 11,10-12; 22,22; 42,6-7; 49,8-9; 6., Dán 7,13-14. és Mt 1,23. Nagy Csaba Zoltán feldolgozása
Szöv: „Veni, veni Emmanuel” középkori latin Ó-antifónák alapján, magyar ford Szedő Dénes (1920-1983); Dall: 15. sz-i ferences forrás alapján Thomas Helmore 1854)

377. RÉ 304, MRÉ 182 - Kapuk emelkedjetek
Szőnyi Benjámin legszebb énekeinek egyike a Szentek Hegedűjé-ből (1762). Minden verse, szinte minden sora nyomán szentírási igék rajzanak fel bennünk, annak bizonyságául, hogy az ének írójának szíve és elméje túlcsordulásig telve volt az ádventi Krisztus-titokkal, annak Isten igéjében foglalt minden megnyilatkozásával. (Csomasz Tóth K.) Bővebben

378. RÉ 314, MRÉ 198 - Jézus, születtél üdvösségünkre

379. Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő      meghallgatható 
Különösen adventi gyertyagyújtás és adventi reggeli áhítatok állandó énekeként. „Törd át az ég zárt ajtaját” - az ég ajtaját Kérubok őrzik, oda kintről lehetetlen bejutni. Csak Isten képes arra, hogy ezt az ajtót áttörje és oda Ádám és Éva utódainak bejárást biztosítson. „Megnyílt az ég harmatozva” – a megváltás és a Megváltó az égből ékezik. Ézs 45,8-ra utal a szöveg: „Egek, harmatozzatok onnan felül, és a felhők folyjanak igazsággal, nyíljék meg a föld, és viruljon fel a szabadulás…” (Ézs 45, 8). „Nyílj ki, földnek szép Virága” – ez is ézsaiási próféciára utal: „És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik”, azaz Jézus Krisztusra, a Dávid házából származó királyra. A dallamban felismerhetők a német korál fordulatai, de a magyar néphagyomány önálló, az eredetivel egyenértékű, letisztult dallamot érlelt ki.  Énekismertető cikk , melyben kíséret is található. Nagy Csaba Zoltán feldolgozása , Brahms német korálra írt motettája
Szöv: „O Heiland, reiß die Himmel auf” – német korál (Friedrich Spee, 1591–1635) magyar népi változata, Tárkányi–Zsasskovszky énektár, 1855; Dall: Köln, 1638 magyar dallamváltozata, Szendrei Janka gyűjtése (Tornyosnémetiben, Abaúj-Torna megye, MNDT I 681.o) alapján

380. RÉ 311 - Szent Ézsaiás így ír

381. RÉ 310, MRÉ 186 - Küldé az Úr Isten meghallgatható  -1-   -2-

382. Áldott Izráelnek

383. MRÉ 360 - Magasztalja az én szívem meghallgatható

384. Áldott az egek Ura     meghallgatható   -1-   -2-   -3-
Énekelhető a RÉ 303. dicséret (Jöjj, népek Megváltója) dallamával is. Az ének alapvetően hálaadás, de tanúságtétel és imádság is egyben. Isten szeretetéért adunk hálát, e szeretet kiáradásáért és beteljesüléséért könyörgünk, és azért, hogy Isten, aki velünk van, egyengesse utunkat, és célba juttassa életünket. Saját dallama a 17. században született, egyszerű, világos szerkezetű, szép ívű melódia. Négyszólamú letétje mely kíséretként is használható - a svájci református énekeskönyvben jelent meg.  
Szöv: „Gott sei Dank durch alle Welt” magyarul az Új zengedező mennyei kar alapján, mai forrása: Gyülekezei liturgikuskönyv (2007); Dall: 17. sz. Frankfurt am Main

385. Szép Hajnalcsillag, Jézus, ragyogj fel meghallgatható

386. Jöjj, áldott nagy Királyunk meghallgatható
A dallam - mely először a reformáció egyik legkorábbi énekgyűjteményében jelent meg - eddigi 388. dicséretünknél szerepelt, de azzal a szövegével alig énekeltük. E szöveggel adventi istentiszteletek kezdőéneke lehet, mely a reformáció korában is fontos gondolatot  hangsúlyoz: mindannyiunk élete Isten megújító kegyelmére szorul. Mondanivalóját tekintve más - pl. reformációs -  istentiszteleteken is alkalmas kezdő fohász.

387. Áldott az Isten  meghallgatható 
A RÉ 315. dicséret (Krisztus Urunknak áldott születésén) dallamára. Sántha Károly (1840-1928).énekszövege első három versszakában Zakariás énekét (Lk 1, 68-80) idézi, aki fia, Keresztelő János születésekor már beteljesedni látta a próféták ígéreteit a születendő Krisztusban. A negyedik versszak első sora Pál apostolra utalva (Tit 2, 11-14) már a második eljövetel felé mutat.

388. A jöttöd miként várjam     meghallgatható  -1-   -2-
Az adventi időszak többféle üzenetét is hordozó ének második verse – a virágvasárnapi történetre utalva, amely a középkori olvasmányrendben advent első vasárnapjának evangéliuma – a királyként érkező Krisztust dicsőíti. Az 1-5. vers Jézushoz szóló imádság, a 6-10. versek a gyülekezethez szóló prédikáció. Énekismertető cikkek 1. 2. 

389. Kitárom előtted szívem     meghallgatható   -1-   -2-
A RÉ 483. dicséret (Mennybéli felséges Isten) dallamára. Az ének az adventi Krisztus-várást az egyén oldaláról közelíti meg, minden élethelyzetben a Megváltót hívva segítségül. Nagyon személyes, bensőséges hangvétele, és az ünnepkörre jellemző utalások hiánya miatt az egyházi év más időszakában is énekelhető.
Szöv: Kovács Sándor (1869-1942)

390. RÉ 312, MRÉ 184 - Várj ember szíve készen meghallgatható

391. A sötétség szűnni kezd már meghallgatható

392. RÉ 305, MRÉ 176 - Álmélkodással csudáljuk
Szilágyi Bálint († 1807) jabloncai lelkész ezt az énekét eredetileg a 146. zsoltár dallamára írta, csak 1921 óta társult mostani dallamával. A harmadik versszak szövegi igazítását az egyetemes énekeskönyvből (MRÉ 176) vettük át.

393. RÉ 307 - Dicséretet mond nyelve mindennek
Az alapdallamként szolgáló 50. zsoltárt régen adventi zsoltárként tartották számon; a második Adventre, azaz Krisztus ítéletre való eljövetelére gondolva.

394. RÉ 308 - Igaz Isten, ígéretedben
Nagy István (1770-1831) hajdúböszörményi lelkész költeményei az 1806. évi énekeskönyv legjobb énekszövegei közé tartoznak. Nyelvezete miatt még így is szükségesnek mutatkozott néhány igazítás, valamint eddigi harmadik versének elhagyása.

395. RÉ 181 - Jer áldott vendég

Előzetes karácsonyi énekekből, melyek megtalálhatók a Lélekkel és értelemmel - előkészítő füzetben.

7. In dulci jubilo - Hadd zengjen énekszó     meghallgatható 
Késő középkori, eredetileg kétnyelvű karácsonyi ének, melyet világszerte – protestáns vidékeken is – még ma is így használnak. Ezt jelezzük szimbolikusan a latin kezdősor megtartásával.  Énekismertető cikk    Négyszólamú tétel , énekkíséret 
Szöv: „In dulci jubilo” 14. sz kétnyelvű (latin-német) ének, ford: Túrmezei Erzsébet; Dall: Wittenberg, 1529

8. Istennek szent Fia     meghallgatható 
Cseh testvérek éneke a reformáció századából. Szövege az ünnep üzenetét mélyíti el, az idősíkok használatával – „Eljött a világra” / „Még ma is jön hozzánk” / „Újra el fog jönni” – az advent összetett üzenetéről szól. Alkalmas karácsonyi úrvacsorai énekként is.  Éneksimertető cikk   Énekkíséret 
Szöv: „Gottes Sohn ist kommen” Johann Horn énekeskönyvében, 1544; Dall: Hohenfurt, 1410 (Vyssi Brod, ciszterci apátság) „Ave hierarchia” - szövegkezdettel

9. A mennyből jöttem hozzátok     meghallgatható 
„A Gyermekeknek való ének, Krisztus szent-estéjére” – így szól az eredeti címfelirat. Magyar népi gyakorlatunkban a dallam – felütéses jellegéti elveszítve – lassabb, kiegyenlített formát kapott, így énekeljük ma is, lásd RÉ 316. dicséret. (Az Istennek szent angyala) Az itt található, eredeti dallamformával és Vizi István – főleg prozódiai okokból keletkezett – új fordításával főleg fiatalabb, városi gyülekezetekben érdemes e Luther-éneket más formában (is) feleleveníteni. A dallamformához – az ún. alternatim, versenként váltakozó gyakorlat szerint – könnyen hozzáilleszthető a Luther-korál számtalan zeneirodalmi feldolgozása. Karácsonyi úrvacsoravételkor – csakúgy, mint a 316. dicséret esetében – a 7. verstől ajánlott énekelni. Négyszólamú tétel 
Szöv és dall::„Vom Himmel hoch da komm ich her”  Martin Luther, ford. Vizi István; http://refpedi.sulinet.hu/egyhazzene/315-347/

10. Krisztus, Atya Istennek egyetlen egy Fia     meghallgatható 
Egész ünnepkörben énekelhető, a RÉ 388. dicséret (Hallgasd meg Jézus Krisztus…) dallamával is, hiszen annak egy változata. Az első két versszak az üdvösségtörténetet mondja el, mely hitünk lényege és alapja. A 3. verstől a szöveg imádságba fordul. A könyörgést követően a 4. strófa Krisztust mindenek teremtőjeként szólítja meg, majd a záró, 5. vers a keresztség témáját érintve szól arról, hogy Krisztusban új életre támadhatunk. Énekismertető cikk 
Szöv: „Herr Christ der einig Gott’s Sohn”  Elisabeth Cruciger, ford. Új zengedező mennyei kar alapján; Dall: 1524; 

11. Ez esztendő fordulóján     meghallgathtó 
Óév esti hálaadó ének. Szöv: Tordai Ányos (1879-1938); Dall: Magyar Cantionale, 17. sz

12. Új esztendő virradott     meghallgatható 
Szöv: 1. népdal, 2-3. Túrmezei Erzsébet; Dall: Isk. énekgyűjtemény 108, Magyar Népzene Tára II. 918

Hasonló anyagaink